บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) หรือ BR Group จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
.
นางโรซานนา สุเชาว์วณิช ประธานกรรมการบริษัท BR กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานปี 2566 BR มีรายได้รวมกว่า 8,034 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,142 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 300 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีรากฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์การจัดการที่ดี ถึงแม้ในปีนี้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงชะลอตัวและมีความท้าทายอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ดีขึ้น โดยการหาตลาดและช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น”
.
ด้านแผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม)และ Governance (ธรรมาภิบาล)) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตด้วยความยั่งยืนและมั่นคง ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
- Advertisement -