โอสถสภาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 พร้อมประกาศการอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวม 1.65 บาทต่อหุ้น

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยผลดำเนินงานปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากกลยุทธ์ความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (Premiumization) ควบคู่การสื่อสารการตลาดที่สร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ท่ามกลางความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังและความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ความหลากหลายของสินค้า (Brand Portfolio)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสม จำนวนรวม 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 4,956 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ Dividend Yield ที่ประมาณ 7.7% – 8% ต่อปี ณ ระดับราคาหุ้นในปัจจุบันที่ประมาณ 21.0 – 21.5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น ในเดือนกรกฎาคม 2566 จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด และเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ในเดือนกันยายน 2566 และคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

โอสถสภามุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG แบ่งปันโอกาสทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมอย่างยั่งยืน

- Advertisement -