SMT ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติทุกวาระ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บ./หุ้น

SMT ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติทุกวาระ ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บ./หุ้น

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ และทีมผู้บริหารได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้  โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ  และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมเป็นเงินไม่เกิน 58,379,974 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 พร้อมเผยถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าขยายตลาดและการหาลูกค้าใหม่ในต่างประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งแผนการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อรองรับออเดอร์ลูกค้าในอนาคต

- Advertisement -