TOA ผถห. อนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.35 บาทต่อหุ้น จ่าย 28 พ.ค.67 นี้

TOA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.35 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการประธานกรรมการ และ                   นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567                        ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และทิศทางแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2567 รวมถึงการนำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 710.15 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่                  28 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตรา 0.33บาทต่อหุ้น จะรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.68 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,379.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 61% ต่อกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.18 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นกว่า 36% เนื่องจากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา

TOA เดินหน้าเติบโตสู่ปีที่ 60 อย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาดและอุตสาหกรรมสีทาอาคารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมการมุ่งขยายธุรกิจที่จะเป็นมากกว่าธุรกิจสี ด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ยิปซัมบอร์ด และกระเบื้องปูพื้น ปูผนังอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างหลากหลาย ด้วยแนวคิดที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “Inspire Better Living”

นอกจากนี้ เรายังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Action) จากภาวะวิกฤติโลกร้อน โดยการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบแนวคิดESG ทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล

- Advertisement -