NT ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคลังสมองของชาติ นำประโยชน์เทคโนโลยี 5G พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

NT ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคลังสมองของชาติ นำประโยชน์เทคโนโลยี 5G พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กับสถาบันคลังสมองของชาติ หรือ KNIT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องในการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ

จากการลงนามในครั้งนี้ สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษา และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสารไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีโครงข่าย 5G และบริการโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้ตกลงร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาในการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และสู่สาธารณะทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ภายหลังพิธีลงนาม ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา แนวคิดและกลยุทธ์ “Share & Learn” ในการบูรณาการเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงานด้วย

- Advertisement -