ผู้ถือหุ้น SELIC มีมติไฟเขียวแจกปันผลเป็นเงินสดรวม 0.03273 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น SELIC อนุมัติปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสดรวม 0.03273 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 64.95% ของกําไรสุทธิฯ กำหนดจ่าย 24 พ.ค. ทิศทางธุรกิจปี 2567 ชู 3 กลยุทธ์ กระตุ้นยอดขาย เล็งโอกาสการลงทุนเพิ่ม พัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตในระดับสองหลัก (Double Digit Growth) หรือประมาณ 2,400 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่ดี

นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03273 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณ 64.95% ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

สำหรับทิศทางธุรกิจปี 2567 บริษัทมุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก เพื่อผลักดันยอดขายและกำไร ในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ มุ่งเน้นเพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั้งในและต่างประเทศ และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนศึกษาการลงทุนทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกาวและสติกเกอร์ มุ่งเน้นการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนมุ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่ดีทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากแผนการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2567 เติบโตในระดับสองหลัก (Double Digit Growth) หรือประมาณ 2,400 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่ดี

 

- Advertisement -