RT ผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติออก RO หุ้นละ 0.55 บาท ไม่เกิน 275.47 ล้านหุ้น

นายทรงภพ พลจันทร์ (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายชวลิต ถนอมถิ่น (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีมติอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่เกิน 275.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในสัดส่วน 4:1 ราคาหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 151.51 ล้านบาท โดยกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567 พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และอนุมัติวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

- Advertisement -