ยูโอบี ประเทศไทยเดินหน้าร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยทักษะการเงิน ผ่านหลักสูตรการเงินออนไลน์ UOB Money 101: Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน

ยูโอบี ประเทศไทยเดินหน้าร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยทักษะการเงิน ผ่านหลักสูตรการเงินออนไลน์ UOB Money 101: Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนมากกว่า 4,000 คนผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ทั่วประเทศ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการสร้างอนาคตเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินผ่านหลักสูตรการเงินออนไลน์ “UOB Money 101: Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,700 คนจบหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นปีที่สาม และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากคุณเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายน ปี 2564 หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากโรงเรียนต่างๆ จำนวนโรงเรียนที่ลงชื่อขอเข้าร่วมหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นมากกว่า 4,000 คน จาก 45 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้เข้าอบรมแนวคิดการบริหารจัดการการเงินและภูมิคุ้มกันทางการเงินในหลักสูตรการเงินออนไลน์ ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้เรื่องการเงิน มีความรู้พอที่จะตัดสินใจทางการเงิน และสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคง ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารออนไลน์ใน 6 บทเรียน เพื่อปลูกฝังความคิดในการวางแผนทางการเงิน โดยเริ่มวางแผนอย่างชัดเจนจนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ครอบคลุมแนวคิดเรื่องจิตวิทยาการเงิน การหารายได้ การเก็บออม การลงทุน การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงิน

หลักสูตรนี้เป็นการทำงานร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ UOB My Digital Space มีเป้าหมายลดช่องว่างทางการศึกษาและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลแก่เด็กไทยที่ขาดโอกาส

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความรู้ทางการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการขยับสถานะทางสังคมให้สูงขึ้น การให้การศึกษาทางการเงินแก่เยาวชนไทยในวันนี้จะช่วยทำให้อนาคตทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมมั่นคงและเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตร UOB Money 101: Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน เป็นหนึ่งในตัวอย่างความมุ่งมั่นเสมอมาของธนาคารในการพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถทางการเงินและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน”

นางสาวกนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการร้อยพลังการศึกษาร่วมกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างให้เด็กไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ขาดโอกาส ให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน และเราเห็นความคืบหน้าที่สำคัญในช่วงสามปีที่ผ่านมา นักเรียนใช้จ่ายน้อยลง เก็บออมมากขึ้น และเริ่มวางแผนสู่เป้าหมาย หลักสูตรความรู้ทางการเงินนี้มิใช่เป็นเพียงหลักสูตรที่สอนให้นักเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ เพราะการตัดวงจรความยากจนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีความรู้ทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยปกป้องความมั่นคงทางการเงินทั้งของตนเองและของครอบครัว”

คุณทวิณา ไชยยงยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กล่าวว่า “โรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง เพราะหากนักเรียนไม่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำเดือนของตนได้ ก็อาจตกเป็นเหยื่อทางการเงิน แม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอาจมองว่าความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ แต่ปลูกฝังแนวคิดทางการเงินที่หลากหลายในชั้นเรียนจะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้”

ด้านนางสาวธัญญธร เปรมประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เล่าให้ฟังว่า “ก่อนหน้านี้หนูไม่รู้วิธีออมเงิน แต่หลังจากเข้าร่วมหลักสูตร “UOB Money 101: Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” หนูก็เปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน ขอขอบคุณธนาคารยูโอบีที่ได้นำหลักสูตรนี้มาสอนในห้องเรียน ทำให้หนูสามารถประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ หนูอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนหลักสูตรนี้เหมือนหนูค่ะ”

หลักสูตรประจำปี 2567 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว สำหรับคุณครูและโรงเรียนที่สนใจพัฒนาความรู้ สร้างทักษะและภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับนักเรียนกับหลักสูตร “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation.

- Advertisement -