บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) และ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรม ทช. และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านป่าชายเลน ผ่านภาคีเครือข่ายฯ มุ่งสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ จึงได้ริเริ่มโครงการบีซีพีจีฟื้นฟูชายเลนเพื่อโลกยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศโดยรวม

 

- Advertisement -