NUSA” ถึงจุดสิ้นสุดยุคของกลุ่ม “เทพเจริญ” หลังปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่สำเร็จ พร้อมปลด “วิษณุ ศิริญา เทพเจริญ และสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์” พ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และเตรียมเสนอผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการใหม่ โดยมีชื่อ “วิษณุศิริญา” จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ พร้อมเสนอแผนเปลี่ยนฝ่ายบริหารยกชุด ปรับปรุงแผนธุรกิจ นำกระบวนการทำงานที่เป็นสากลมาใช้ เพื่อสร้างความโปร่งใส เรียกความเชื่อมั่นกลับคืน

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ กรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSAเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะนายทะเบียน ได้รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น NUSA ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 ก.พ. 2567 จึงขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบัน รวม 16 ท่าน ประกอบด้วย

1.นายนพพลมิลินทางกูรประธานคณะกรรมการ
2.นายประเดชกิตติอิสรานนท์กรรมการ
3.นายณัฐพศินเชฎฐ์อุดมลาภกรรมการ
4.นายไพโรจน์ศิริรัตน์กรรมการ
5.นายมานพถนอมกิตติกรรมการ
6.นายชาติชายพยุหนาวีชัยกรรมการ
7.พล.ต.ท.เอกภพประสิทธิ์วัฒนชัยกรรมการ
8.นายชัยพัชร์เลิศรักษ์ทวีกุลกรรมการ
9.นายบุรินทร์นุชนิยมกรรมการ
10.นายวิษณุเทพเจริญกรรมการ
11.นายสมคิดศริกรรมการ
12.นางศิริญาเทพเจริญกรรมการ
13.นายสมพิจิตรชัยชนะจารักษ์กรรมการ
14.นายธีรธัชโปษยานนท์กรรมการ
15.นายพิบูลย์วรวรรณปรีชากรรมการ
16.นางสิรินงคร์นาฏเพรียวพานิชกรรมการ

ส่วนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 3 ท่าน ปัจจุบันประกอบด้วย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์

สำหรับการดำเนินการต่อจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567โดยการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยมีชื่อ นายวิษณุ เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ รวมอยู่ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้ามาทดแทนต่อไป

“จะเสนอคณะกรรมการชุดใหม่ พิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารใหม่ทั้งหมด พร้อมพิจารณาแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำกระบวนการบริหารงานที่เป็นสากลมาปรับใช้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง นำความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลกลับคืนมา”

- Advertisement -