MTC ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ร่วมส่งมอบโอกาสทางการเงิน มูลค่า 92 ล้านเหรียญสหรัฐ

MTC ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ร่วมส่งมอบโอกาสทางการเงิน มูลค่า 92 ล้านเหรียญสหรัฐ

บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) ผนึกกำลังสถาบันการเงินระดับโลก ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ร่วมส่งมอบโอกาสทางการเงินจำนวน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังสร้างเสถียรภาพและเสริมระบบเศรษฐกิจครัวเรือนไทยให้เข้มแข็ง ต่อยอดผลผลิตในทุกกลุ่มอาชีพได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “MTC ได้ร่วมลงนามรับการสนับสนุนทางการเงิน จากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลก ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จํากัด โดย Ms. Chong Po Chun, General Manager of Institutional Business Department และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย Mr. Liu Quan Lei, CEO and Country Head ภายใต้กรอบวงเงิน 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3,284 ล้านบาท หวังช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของไทยให้มีความแข็งแกร่งและทั่วถึงในทุกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น ผ่านการบริการที่ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลและความมุ่งหวังที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยบริษัทฯ ดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว” นายปริทัศน์ กล่าว

เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทไมโครไฟแนนซ์แห่งแรกของประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ให้ส่งต่อโอกาสทางการเงินนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและไม่สร้างภาระทางการเงินที่มากเกินไปต่อภาคครัวเรือน แสดงถึงการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีความรับผิดชอบ (Responsible lending) และยังสามารถสานต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในทุกมิติ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ MTC พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่ไปกับการผลักดันองค์กรไปสู่การให้บริการสินเชื่อที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับโลก (World-Class Thai Microfinance) โดยเน้นการพัฒนาองค์กรผ่านการกำกับดูแลที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่กิจการ พร้อมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง ส่งผลให้ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) รวมถึงผลประเมินหุ้นยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A และผลประเมิน MSCI Index ในระดับ AA สะท้อนการเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

- Advertisement -