นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG

THG ออกหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท อายุ 3 – 5 ปี ชูอัตราผลตอบแทน 3.32% – 3.74% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย “ฟิทช์ เรทติ้งส์” จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “AAA (tha)” 

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (CGIF) เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “AAA (tha)”

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 2 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.32% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 700 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.74% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมียอดแสดงความจำนง (Book-building) เกินกว่ามูลค่าของหุ้นกู้เสนอขายรวม สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนขยายและปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี และ/หรือ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา อันเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

- Advertisement -