APM ยื่นไฟลิ่ง หุ้นกู้มีหลักประกัน “PUEAN” 2 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.75% รุกขยายธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส

APM ยื่นไฟลิ่ง เพื่อนแท้ แคปปิตอล ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด อายุ 2 และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50 และ 7.75% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดมีมูลค่าเสนอขายรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 130 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ รองรับบริการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส คาดเสนอขายวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 และคาดออกหุ้นกู้วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด – PUEAN

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส หรือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” ผ่านสาขาการให้บริการจำนวน 23 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯและปริมณฑล

ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประมาณ 530.91 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันมากถึง 99.13% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วน 96.97% อีกทั้งบริษัทสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) อยู่ที่ระดับ 3.63% ใกล้เคียงกับอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยรวม จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ระดับ 3.33%

ขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ตามลำดับ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36% ต่อปี

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และ หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยบริษัทมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 130 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการสินเชื่อจากผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อชำระเงินเงินกู้ยืมกับสถาบันทางการเงิน

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2567 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

- Advertisement -