KH Academy จัดโครงการ KH Camp for Next C-Suite เปิดทางนิสิตนักศึกษาฝึกงานองค์กรชั้นนำ สร้างเสริมประสบการณ์-วิสัยทัศน์ผู้นำในอนาคต

KH Academy จัดโครงการ KH Camp for Next C-Suite เปิดทางนิสิตนักศึกษาฝึกงานองค์กรชั้นนำ สร้างเสริมประสบการณ์-วิสัยทัศน์ผู้นำในอนาคต

KH Academy ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกนิสิตนักศึกษาจาก 3 คณะที่มีศักยภาพโดดเด่น เข้าร่วมโครงการ KH Camp for Next C-Suite ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกับองค์กรชั้นนำของเมืองไทย ด้านผู้บริหาร “บูรพา สงวนวงศ์” ระบุ โครงการนี้เน้นสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้นำองค์กรทั้งด้านการทำงาน มุมมอง และวิสัยทัศน์ มั่นใจสามารถผลิตบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน

นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า KH Academy จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ KH Camp for Next C-Suite ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 – 4 จากคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงานในองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  และ บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

สำหรับการฝึกงานภายใต้โครงการ KH Camp for Next C-Suite จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณลักษณะ คุณสมบัติ และสร้างวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำองค์กรในด้านการทำงาน มุมมอง และบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต ตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ “ESG”

โดย KH Camp for Next C-Suite กำหนดระยะเวลาในการปฐมนิเทศและฝึกงานประมาณ 8 สัปดาห์ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567 เปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 40 ราย โดยจะมีการคัดเลือกให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ลักษณะกิจการ ตลอดจนต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจด้านต่างๆ ของบริษัทพันธมิตรและประสบการณ์ที่นิสิตนักศึกษาพึงได้รับจากโครงการฝึกงาน KH Camp for Next C-Suite

 ““KH Camp for Next C-Suite เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรเอกชนชั้นนำของเมืองไทย และช่วงสุดท้ายของ KH Camp for Next C-Suite น้องๆ จะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานยังประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า KH Camp for Next C-Suite จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จุดประกายการเป็นนักบริหารและพัฒนาคุณลักษณะ เพื่อนำไปสู่การเป็นบุคลากรหรือผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต” นายบูรพา กล่าว

อนึ่ง สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ร่วมมือกับองค์กรเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM), บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PSG), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB), บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS), บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการใดๆ ทั้งสิ้น

- Advertisement -