SMD มอบเครื่อง AED TRAINER ให้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ทีมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมฯ วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และพิธีมอบเครื่อง AED Trainer โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา (กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904) เป็นประธานมอบเครื่อง AED Trainer ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ จำนวน 58 ศูนย์การเรียนรู้ โดยเครื่อง AED Trainer ที่มอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -