APM ให้ความรู้ สัมมนาหลักสูตร High - Flyer Entrepreneur รุ่นที่ 14 

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ผู้อำนวยการ APM Financial & Capital Market Institute at Bangkok พร้อมผู้บริหารและทีมงาน จัดสัมมนาหลักสูตร High – Flyer Entrepreneur รุ่นที่ 14 ซึ่งได้จัดร่วมกับ คณะวิทยพัฒน์ (Extension School) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่เป็นลูกค้าของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านตลาดทุนให้กับลูกค้า และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ

- Advertisement -