นายประพันธ์ เย็นสุข ผู้รับมอบอำนาจจาก บมจ.ณุศาศิริ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

NUSA” ร้อง กมธ.พาณิชย์ฯ ขอความเป็นธรรม หลังได้รับความเสียหาย เหตุนายทะเบียนไม่พิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญ อ้างมีผู้อุทธรณ์การจดทะเบียนก่อนหน้า ซึ่งเป็นคำขอคนละกรณีและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียหลายด้าน และขัดขวางการเดินหน้าตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

นายประพันธ์  เย็นสุข ทนายความรับมอบอำนาจจากบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร หลังจากได้รับความเสียหายจากกรณีที่นายทะเบียน ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่พิจารณาคำขอจดทะเบียน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการออก) โดยให้เหตุผลว่า มีผู้อุทธรณ์การจดทะเบียนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ตามผลมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแล้วเสร็จไปตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

“บริษัทฯ ยังได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่า จะยังไม่พิจารณาคำขอจดทะเบียนอื่นใดของบริษัทฯ หากการอุทธรณ์การจดทะเบียนก่อนหน้ายังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งถือว่าผิดปกติเป็นอย่างมาก เนื่องจากกรณีของบริษัทอื่น ได้ปรากฎตามระบบบริการข้อมูลธุรกิจบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ามีการพิจารณาคำขอและจดทะเบียนให้ได้ แม้จะมีการอุทธรณ์การจดทะเบียนอื่นค้างอยู่

นอกจากนี้ คำขอจดทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงกรรมการที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอ เป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามผลของกฎหมายมาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนฯ และบริษัทมหาชนทุกบริษัท ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใด ในกรณีของบริษัทฯ นี้ จึงถือว่ามีความผิดปกติจำต้องร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า อาจเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสำคัญ 2 รายคือ นายวิษณุ-นางศิริญา เทพเจริญ อดีตผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อรวมอยู่ในคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการออก) ในคำขอครั้งนี้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการกระทำดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย ไม่สามารถเดินหน้าแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ ซึ่งกระทบไปถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของ NUSA ที่มีกว่า 10,000คน จึงใคร่ขอวิงวอนผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง และเร่งรัดให้มีการจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด รวมทั้งกำหนดมาตรการใด ๆ ที่จะป้องกันหรือป้องปรามมิให้นายทะเบียนมีพฤติการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นในอนาคต

- Advertisement -