บล.บัวหลวง :

สรุปประเด็นจาก Quick take

BANPU – บ้านปู
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเด็นหลัก : BANPU แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุน โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering)
คำแนะนำพื้นฐาน : การเพิ่มทุนดังกล่าวน่าจะส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น และทำให้บริษัทมีเงินลงทุนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด และนวัตกรรมพลังงานได้มากขึ้น ทั้งนี้ตลาดอาจตอบรับเชิงลบกับการเพิ่มทุนดังกล่าวในระยะสั้น เนื่องจากราคาเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาดของ BANPU ในปัจจุบันมาก

- Advertisement -