กกพ. แจ้งขยายกรอบเวลาประกาศผลเทคนิค โรงไฟฟ้าชุมชน ออกไป 1 สัปดาห์ ตามข้อเสนอ กฟภ. เหตุต้องตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดจำนวนมาก

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติเห็นชอบขยายกรอบเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ปี 64 ใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่ามีจำนวนโครงการและปริมาณเอกสารที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้กฟภ. ต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่าเดิม โดยคาดว่าจะประกาศผลทางเทคนิคได้ในวันที่ 9 ก.ค. จากเดิมที่ 2 ก.ค. นี้ ส่งผลให้กำหนดการของโครงการในภาพรวมเลื่อนออกไป 7 วัน

สำหรับกรอบเวลาในการดำเนินโครงการใหม่ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ซึ่งจะประกาศในวันที่ 9 ก.ค. นี้ โดย ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. (ภายใน 15 วัน) สำหรับกรอบเวลาใหม่คือ ภายใน 23 ก.ค. นี้ จากเดิม 16 ก.ค. 64 และคณะอนุกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์ ภายในวันที่ 21 ส.ค. นี้ กกพ.พิจารณาผลอุทธรณ์ ภายใน 25 ส.ค. และคณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขายขอขายไฟฟ้า ด้านราคาและเสนอกกพ.พิจารณา ภายใน 1 ก.ย. 64

ทั้งนี้ สำนักงานกกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 ก.ย. 64 โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) ภายในวันที่ 9 ก.ย. และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 4 ขณะที่วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์ จะภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 24 ธ.ค. 67

“กฟภ. แจ้งว่า เอกสาร และข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีจำนวนมาก ที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียด และ กฟภ. ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ กฟภ. ไม่สามารถประกาศผลการพิจารณาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 7 วัน” นายคมกฤช กล่าว

ในส่วนข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา (ซองข้อเสนอด้านราคา) สำนักงาน กกพ. ได้เป็นผู้ดำเนินการไปรับซองข้อเสนอด้านราคา ณ ที่ทำการ กฟภ. ในแต่ละวันที่เปิดรับยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 – 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา และได้นำมาจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยของสำนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอด้านราคาจะถูกเปิดภายหลังจากได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ได้สรุปจำนวนผู้ยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) มีจำนวนทั้งสิ้น 246 ราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ กฟภ. ทั้งหมด โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงได้เป็น ประเภทชีวมวล จำนวน 143 ราย และประเภทก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย) จำนวน 103 ราย สำหรับในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่มีผู้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า

ที่มา : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

- Advertisement -