บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ ากัด (มหาชน) เติบโตไปกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย

 • MENA ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างมาเกือบ 30 ปีโดยมีรถหลายประเภททั้งรถเทรลเลอร์, Fleet
  รถมิกเซอร์เป็นอันดับต้นๆ ของไทย ทำให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับลูกค้ามาอย่างยาวนาน
 • มองว่า MENA จะเติบโตไปกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยกำไร IPO จะช่วยเร่งการเติบโตและขยาย
  ศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้น
 • ประเมินกำไรเติบโตดีในปีหน้าตามกานขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างฟื้นตัว; ประเมินราคาเป้าหมาย
  ที่ 1.76 บ. อิงวิธี DCF เทียบเท่า FY65F P/E 23.1x แนะนำ “ซื้อ” ประเด็นการลงทุน
 • มีความชำนาญในธุรกิจที่ทำมาเกือบ 30 ปี MENA ก่อตั้งธุรกิจเมื่อปี 36 ทำให้มีประสบการณ์และความชำนาญ
  ในธุรกิจมาเกือบ 30 ปี MENA ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์ (สัดส่วนรายได้ 26%) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (67%) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง (6%) MENA มี Fleet รถมิกเซอร์เป็นอันดับต้นๆของไทยจำนวน 466 คันทำให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้ามายาวนานโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่
 • เรามองว่าธุรกิจการขนส่งแบบนี้ต้องอาศัยความชำนาญสูงในการให้บริการ การขับรถของพนักงาน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งอย่างมีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ซึ่ง MENA ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จผ่านฐานรายได้ที่มั่นคงจากการเพิ่ม Fleet รถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เรามองว่าความชำนาญในธุรกิจจะนำมาซึ่งการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านพนักงานขับรถ และด้านเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรในอนาคต
 • เติบโตไปกับอุตสำหกรรมก่อสร้างของไทย แม้ในช่วงนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างจะชะลอตัวลงจากผลกระทบ COVID-19 แต่เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนภาครัฐผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ใน 1Q64A ทำให้ส่งผลดีต่อยอดขายปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จตามมาด้วย
 • อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้ยอดขายในช่วงที่เหลือของปี นี้อาจไม่เด่นนักแต่คาดจะฟื้นตัวชัดเจนในปี หน้าซึ่งย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจของ MENA ตามไปด้วย การทำ IPO ในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ฐานทุนเพื่อพร้อมลงทุนใหม่อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าร่วมประมูลและขยายธุรกิจ
 • ขยายธุรกิจเข้าไปในพื้นที่ที่มีศักยภำพสูง MENA มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางธุรกิจขนส่งคอนกรีต
  ผสมเสร็จและขยายธุรกิจอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยได้วางแผนธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตไปยังพื้นที่ที่เติบโตสูงทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวมถึงพื้นที่ EEC อีกทั้งจะขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เรามองว่า MENA ยังมีโอกาสอีกมากเพราะโครงสร้างอุตสาหกรรมผู้ผลิตคอนกรีตมีผู้เล่นรายเล็กหลายรายที่สามารถเข้าไปเจาะตลาดได้ โดยไม่เพียงแต่ขยายธุรกิจใหม่เท่านั้น MENA ก็ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการเพิ่มรายได้ต่อคันของรถขนส่งและการควบคุมต้นทุนให้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ที่เติบโตเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
 • คาดกำไรเติบโตดีในปีหน้ำ แม้คาดว่าปริมาณขนส่งของผู้ผลิตคอนกรีตปีนี้จะได้รับแรงกดดันจาก COVID-19
  แต่คาดกำไรปีนี้จะเติบโตเล็กน้อย YoY จากฐานต่ำในปีก่อนตามรายได้ค่าบริการที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
  เนื่องจากมีการคิดค่าบริการด้วยการอิงราคาน้ำมัน ร่วมกับการควบคุมต้นทุน เรามองบวกต่อกำไรในปีหน้าหลัง
  สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย จะทำให้ปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 • ขณะเดียวกัน MENA ก็ได้ประโยชน์เหนือคู่แข่งผ่านฐานทุนที่แข็งแกร่งในการเพิ่ม Fleet รถ ควบคู่ไปกับเพิ่มการทำรายได้ต่อคันให้สูงขึ้น นอกจากนั้นต้นทุนการเงินของ MENA จะลดลงมากตามการคืนหนี้จากเงิน IPO และการจัดหารถใหม่ด้วยเงินสดทำให้ไม่มีต้นทุนการเงิน ปัจจัยบวกทั้งหมดนี้ทำให้เราคาดว่ากำไรปีหน้าของ MENA จะเติบโตได้ดี +51%YoY เป็ น 56 ลบ. และคาดเติบโตเฉลี่ย +34% CAGR ในสามปีข้างหน้า ซึ่งจะหนุนให้ ROE ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 9.4% ในปี 67 การประเมินมูลค่า
 • ประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ 1.76 บ. เราประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ 1.76 บ. ซึ่งคำนวณมาจากวิธี
  DCF อิงการเติบโตระยะยาวที่ 2% ต่อปี และ WACC 9% และเทียบเท่า FY65F P/E 23.1x โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ของบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันในกลุ่ม Transport และ maiซึ่งอยู่ที่ 31.2x เรามองว่า MENA มีความน่าสนใจจากโอกาสเติบโตสูงทั้งจากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและการทำ IPO จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
  โดยเฉพาะในด้านฐานเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจได้อีกมาก แนะนำ “ซื้อ”ั

ปัจจัยเสี่ยง

 • ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ MENA มีความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจอาทิ 1) ความเสี่ยงจากการมีลูกค้าน้อยรายและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน; 2) ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจก่อสร้าง; 3) ความเสี่ยง
  จากความผันผวนของราคาน้ำมัน; และ 4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจขนส่งและบริการ เป็นต้น

 

- Advertisement -