บล.เคจีไอ:

Central Plaza Hotel ประมาณการ 2Q64F: ผลประกอบการจะแย่ลง QoQ

Event
ประมาณการ 2Q64F

Impact
จะขาดทุนปกติมากขึ้น QoQ ใน 2Q64F เราคาดว่า CENTEL จะมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ เป็น 570 ล้านบาทใน 2Q64F (จากท่ีขาดทุนสุทธิ 476 ล้านบาทใน 1Q64 และ 465 ล้านบาทใน 2Q63) แต่หากไม่รวมรายการพิเศษและการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ เราคาดว่ากำไรปกติจะเพิ่มข้ึน 24% YoY แต่ลดลง 20% QoQ

เราคาดว่าผลการดำเนินงานของทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจะแย่ลง QoQ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงมากข้ึนต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 ทำให้มีการบังคับใช้มาตรการท่ีเข้มงวดมากข้ึนทั่วประเทศ โดยรวมแล้วเราคาดว่ารายได้รวมใน 2Q64F จะลดลง 7% QoQ เหลือ 2.5 พันล้านบาทเนื่องจากi) คาดว่า RevPar จะลดลง 40% QoQ เหลือ 396 บาท (+281%YoY) และii) คาดว่า SSSG จะอยู่ที่ -2% QoQใ นขณะเดียวกันเราคาดว่า EBIT margin จะลดลงเหลือ -16.4% (1Q21: -11.8%) เนื่องจากการประหยัดต่อขนาดที่ลดลง

RevPar จะลดลง 40% QoQ แต่จะดดีตัวขึ้นถึง 281% YoY
เราคาดว่า RevPar ใน 2Q64F จะลดลง 40% QoQ เหลือ 396 บาทเนื่องจากi) คาดว่า ARR จะลดลง 25% QoQ และ ii) คาดว่า occupancy rate จะลดลงเหลือ 11% (จาก 14%ใน 1Q64) ทั้งน้ี หากพิจารณาตามทำเลที่ตั้งผลการดำเนินงานของโรงแรมในมัลดีฟส์จะ outperform โดยคาดว่า occupancy จะทำได้ระดับ 45% เปรียบเทียบกับโรงแรมในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 10% เท่านั้น

SSS จะลดลง 2% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 1% YoY
เราคาดว่า Same-store-sales growth (SSSG) จะยังทรงตัวอยู่ที่ +1% YoY และ -2% QoQ โดยบริการ delivery ช่วยจำกัดความเสี่ยงด้าน downside ในภาวะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังพุ่งสูงข้ึน

Valuation & action
เราเช่ือว่าการกระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงด้าน downside ในระยะกลางถึงยาว ในขณะที่ราคาหุ้นท่ีถูกเทขายหนักเกินไปจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาว เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายใหม่ที่ 35.00 บาท อิงจาก EV/EBITDA ปี 2565F ท่ี 14.6x เท่ากับค่าเฉลี่ย ระยะยาว +1.0 S.D.

Risks
SSSG ฟื้นตัวช้าและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่าท่ีคาดไว้

Outperform‧Maintained

Price as of 07 Jul 2021: 32.75

12M target price (Bt/shr): 35.00

Unchanged/Revised up(down)(%): Unchanged

Upside/downside (%): 6.9

Key messages

หากไม่รวมรายการพิเศษ เราคาดว่า CENTEL จะมีผลขาดทุนปกติ 570 ล้านบาท (+24% YoY, -20% QoQ) เราคาดว่าผลการดำเนินงานของทั้งธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารจะแย่ลง QoQ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่รุนแรงมากข้ึนตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้i) RevPar ลดลง 40% QoQ และ ii) SSS ลดลง 2% QoQ สำหรับ ในระยะต่อไป เราคาดว่าทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจะทยอยฟื้นตัวข้ึนใน 2H64F และการกระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงด้าน downside ในระยะกลางถึงยาว เรายัง คงคำแนะนำ ซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 35.00 บาท

 

- Advertisement -