บล.เอเชียพลัส:

หุ้นที่อาจตัวระยะสั้น เป็นจังหวะสะสม

ประเมินราคาหุ้นวันนี้อาจโดนแรงกดดันจาก 2 ประเด็น คือ 1) DOHOME ประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ต่ำกว่าราคาล่าสุด 9.5% และมี Dilution 3% ซึ่งชดเชยท้ังหมดจากแผนนําเงินไปใช้ประโยชน์ และ 2) ความกังวลการ ประกาศมาตรการ Lockdown ของรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลกระทบจาก ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ต่อพื้นฐานธุรกิจ และมูลค่าพื้นฐานยังจํากัด

มูลค่าพื้นฐานใหม่จากการรวมผลการเพิ่มทุน PP และแผนนําเงินไปใช้ลงทุน ได้มูลค่าพื้นฐานใหม่ตามวิธี DCF ที่ 30.4 บาท ใกล้เคียงเดิม ขณะที่ในส่วน การ Lockdown พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่ปีก่อนถึงผลกระทบจํากัด ภาพรวมจึง ประเมินยังเป็นโอกาสซื้อสะสม หากราคาหุ้นปรับฐานตอบรับ 2 ประเด็น ดังกล่าวในวันน้ี

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 29.00

ราคาเป้าหมาย (บาท) 30.40

Upside (%) 4.8%

Dividend Yield (%) 1.4

ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ประเมินเป็นบวก หนุนการรุกขยายธุรกิจ

DOHOME ประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP (Private Placement) ท่ีราคา 26.25 บาทคิด เป็นส่วนลดจากราคาปิดในกระดานล่าสุดที่ 9.5% รวม 75.5 ล้านหุ้น และคิดเป็น EPS Dilution ราว 3% โดยกรณีดังกล่าว DOHOME จะได้เงินทุนเข้ามาราว 2 พันล้านบาท เช่ือว่าจะช่วยหนุนฐานะการเงิน โดยจะทําให้อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนลดลงเป็น 0.9 เท่า จากเดิมคาดที่ 1.3 เท่า สิ้นปี 2564 โดยเงินทุนดังกล่าวน่าจะใช้ในการชําระหน้ีระยะสั้น บางส่วน รวมถึงใช้เพื่อรองรับการลงทุนเปิดสาขาใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้รวมในประมาณการที่ 4 และ 5 สาขาในปี 2564-65 แล้ว ภายใต้สมมติฐานให้บริษัทก่อหน้ี, ศูนย์กระจาย สินค้า และเงินทุนหมุนเวียนภายใน

ในส่วนของผลกระทบต่อประมาณการ ฝ่ายวิจัยกําหนดให้บริษัทใช้เงินทุนส่วนใหญ่ในการ ชําระหนี้ระยะสั้น ทําให้กําไรปี 2564-65 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากดอกเบี้ยจ่ายท่ีลดลง ขณะท่ีผลกระทบต่อมูลค่าพื้นฐานจํากัด เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายวิจัยใช้วิธีประเมินมูลค่าแบบ DCF ซึ่งจะเป็นการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (5 ปี) กลับมาที่มูลค่าปัจจุบัน และบวกด้วย Net Debt (เงินสด – หนี้สิน) แล้วหารมูลค่าดังกล่าวด้วยจํานวนหุ้นรวม โดยจากธุรกรรม ดังกล่าว DOHOME จะมี 1) เงินสดเพิ่มข้ึน 2 พันล้านบาท และ 2) จํานวนหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น ราว 2,421 ล้านหุ้น ทําให้ภาพรวมมูลค่าพื้นฐานปี 2564 ยังใกล้เคียงเดิมที่ 30.4 บาท

ประเมินผลกระทบหาก Lockdown ยังค่อนข้างจํากัด

ขณะที่จากการระบาด COVID ท่ียังอยู่ในระดับสูงทําให้เร่ิมมีประเด็นความกังวลการ Lockdown มากข้ึน มองว่าผลกระทบต่อประมาณการของ DOHOME ยังค่อนข้างจํากัด จาก 1) บริษัทมีช่องทางขายหลังร้าน (ขายส่ง) คิดเป็นราว 50% ของยอดขายรวม ท่ียังขาย ได้ตามปกติ ขณะท่ีช่องทางหน้าร้าน (ขายปลีก) มีการพัฒนาระบบขายออนไลน์ไว้แล้ว น่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบลงไปค่อนข้างมาก หากต้องปิดสาขาตามนโยบายรัฐฯ และ 2) ปัจจุบันยอดขายสาขาเดิม (SSSG) งวด 1H64 ประเมินท่ี 24% เทียบปี 2564 ที่ 18.8% ยัง ถือว่ามี Upside ต่อประมาณการชดเชยได้อยู่หากมีการ Lockdown เกิดข้ึน

คาดราคาหุ้นปรับฐาน ยังเป็นโอกาสซื้อสะสมได้

ทั้งน้ี ประเมินในส่วนของราคาหุ้นวันน้ีน่าจะถูกแรงกดดันจากประเด็นความกังวล ทั้ง 1) การขายหุ้นเพิ่มทุน PP ท่ีต่ำกว่าราคากระดาน 9.5% และมี EPS Dilution 3% และ 2) แรงกดดันจากมาตรการ Lockdown ของรัฐฯท่ีอาจประกาศออกมา อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในแง่ผลกระทบต่อพื้นฐานธุรกิจ และมูลค่าพื้นฐาน ฝ่ายวิจัยประเมินยังจํากัด จึงเชื่อว่ายังเป็นโอกาสซื้อสะสม หากราคาหุ้นปรับฐานลงมาจากประเด็นดังกล่าว

ประเด็นความเสี่ยง

1.เศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และกําลังซื้อท่ีลดลง กดดันการเติบโต ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) และประสิทธิภาพทํากําไร

2.ราคาเหล็กในตลาดท่ีอาจปรับตัวลดลง ซึ่งจะกระทบต่อ ประสิทธิภาพทํากําไรของบริษัท

 

- Advertisement -