บล.เคจีไอ:

The Erawan Group คาดหวังการฟื้นตัวในระยะกลาง

Event
ประมาณการ 2Q64F

Impact
คาดว่าจะมีผลขาดทุนปกติ 580 ล้านบาทใน 2Q64F เราคาดว่า ERW จะมีผลขาดทุนปกติ 580 ล้านบาทใน 2Q64F แย่ลง QoQ จากที่มีผลขาดทุนปกติ 492 ล้านบาทใน 1Q64 แต่ดีข้ึน YoY จากที่มีผลขาดทุนปกติ 625 ล้านบาทใน 2Q63 โดยปัจจัยสำคัญใน 2Q64 คือสภาวะการท่องเท่ียวท่ีแย่ลงเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเร่งตัวข้ึนตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้ i) RevPar รวมใน 2Q64 ลดลง 27% QoQ เหลือ 184 บาท และ ii) EBIT margin ติดลบเพิ่มข้ึนเป็น -158.8% (จาก -99.6% ใน 1Q64) เนื่องจากธุรกิจได้รับผลกระทบมากข้ึน

คาดว่า RevPar รวมจะลดลง 27% QoQ แต่จะเพิ่มขึ้นถึง 170% YoY ใน 2Q64F เราคาดว่า RevPar รวมจะลดลง 27% QoQ แต่เพิ่มข้ึนถึง 170% YoY เป็น 184 บาท จากฐานท่ีต่ำในปีที่แล้วโดยเราคาด RevPar ท่ีลดลง QoQ เป็นเพราะ i) occupancy rate ลดลงมาอยู่ที่ 22% (จาก 27% ใน 1Q64) และ ii) ARR รวมลดลง 2% QoQ มาอยู่ที่ 899 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโรงแรมทุกกลุ่มในบริษัทแย่ลง QoQ ในสภาวะที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเร่งตัวข้ึน ในขณะเดียวกันผลการดำเนินงานของโรงแรม Hop Inn ยัง outperform โดยคาด RevPar ใน 2Q64 ติดลบเพียง -14% QoQ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงแรมกลุ่มอื่นๆที่คาดติดลบถึง-41%QoQ

Valuation & action
เราเชื่อว่าการกระจายวัคซีนในประเทศอย่างต่อเนื่องจะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้าน downside ทั้งน้ีคงคำแนะนำ ถือ โดยประเมินราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 3.30 บาท อิงจาก EV/EBITDA ปี 2565F ท่ี 15.5x เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะยาว +0.25S.D.

Risks
จำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติต่ำกว่าท่ีคาดไว้

Neutral‧Maintained

Price as of 07 Jul 2021: 2.82

12M target price (Bt/shr): 3.30

Unchanged/Revised up(down)(%): Unchanged

Upside/downside (%): 17.0

Key messages

เราคาดว่า ERW จะมีผลขาดทุนปกติ 580 ล้านบาทใน 2Q64F แย่ลง QoQ จากที่มีผลขาดทุนปกติ 492 ล้านบาทใน 1Q64 ผล การดำเนินงานของโรงแรมในทุกทำเลที่ตั้งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเร่งตัวข้ึนตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2564 ซึ่งส่งผลให้ RevPar รวมใน 2Q64 ลดลง 27% QoQ สำหรับในระยะต่อไป เราเช่ือว่าการกระจายวัคซีนในประเทศอย่างต่อเนื่องจะช่วยจำกัดวามเสี่ยงด้าน downside ในระยะกลางถึงยาว คงคำแนะนำถือด้วยราคาพื้นฐานที่ 3.30 บาท

 

- Advertisement -