บล.เอเชียพลัส

ทิศทางกําไร 2Q64 ยังแข็งแกร่ง

แนวโน้มกําไร 2Q64 ออกมาโดดเด่นมาก แรงหนุนหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีที่ ได้ผลบวกจาก Spread EVA-Ethylene พุ่งขึ้นแรง ขณะที่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างแม้เผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนและการแข่งขันด้านราคา แต่ชดเชยได้จากการ เพิ่มประสิทธิภาพเตาปูน#3 ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า ทํากําไรสม่ำเสมอและมีการปรับแผนผลิตภายใน ช่วยให้การขายไฟที่มีสัญญา PPA กับ EGAT ทําได้ดีข้ึน

ทิศทางกําไร 2H64 สู้ 1H64 ไม่ได้ เพราะมี New Supply โรงงาน EVA ในจีน เข้ามาแข่งขัน บวกกับผลกระทบหยุดงานก่อสร้างใน กทม.และปริมณฑล แต่เชื่อยังเห็นกําไรเติบโตจากปีก่อน และจะเริ่มเห็นผลบวกมากขึ้นเรื่อยๆจาก โครงการลดต้นทุน ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากเกินไป โดยการประเมิน FV ได้รวมค่าเสียหายจากคดีบุกรุกเหมืองเข้าไปแล้ว

คาด 2Q64 กําไรสุทธิ 1,081 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 63%YoY

คาดกําไร 2Q64 โดดเด่น ด้วยแรงหนุนจากธุรกิจปิโตรเคมี หลัง Spread EVA-Ethylene พุ่งแรงจาก 1Q64 อีกเกือบ 300 USD/ton อยู่ท่ี 1400 USD/ton ขณะท่ีธุรกิจซีเมนต์เร่ิมเห็นผลบวกมากข้ึนจากโครงการปรับปรุงเตาเผา#3 เสร็จต้ังแต่ เม.ย. 64 ช่วยชดเชยต้นทุนถ่านหินท่ีปรับตัวสูงขึ้น ธุรกิจโรงไฟฟ้าคาดกําไรดีข้ึนเล็กน้อย QoQ จากการปรับแผนผลิตภายในเพื่อให้ขายไฟตามสัญญา PPA ได้มากขึ้น ประเมินกําไรสุทธิ 1,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63%YoY แต่ลดลง 7%QoQ เนื่องจาก 1Q64 มี FX Gain เข้ามาถึง 141 ล้านบาท

กําไร 2H64 เร่ิมแผ่ว แต่โครงการลดต้นทุนท่ีทยอยเสร็จ ช่วยเพิ่มอัตรากําไรในระยะยาว

กําไร 3Q64 อ่อนตัวจาก 2Q64 เพราะจะมี New Supply จากโรงงาน EVA ในจีนเข้ามาแข่งขันทําให้ Spread ปรับตัวลง ประกอบกับธุรกิจซีเมนต์ถูกกระทบจากคําสั่งหยุดกิจกรรมก่อสร้างในกรุงเทพ-ปริมณฑล อย่างไรก็ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาปูน 3 เตาท่ีเหลือจะทยอยแล้วเสร็จใน 3Q64 ต่อเนื่องถึง 4Q65 จะช่วยเพิ่มอัตรากําไรในระยะยาว ตามเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิต Clinker ลงได้ 1,000 ล้านบาท/ปี

ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากเกินไป แม้รวมค่าเสียหายจากคดีบุกรุกเหมืองแล้ว

ฝ่ายวิจัยประเมิน FV ภายใต้วิธี Sum of the part ซึ่งได้รวมค่าเสียหายราว 1 พันล้านบาท หาก TPIPL ต้องนําหินปูนไปถมคืนสภาพในคดีบุกรุกทําเหมืองที่ถูกตัดสินให้แพ้ในศาลชั้นต้น ให้ราคาเหมาะสม 2.27 บาท มี Upside 32.76% แนะนํา ซื้อ

ประเด็นความเสี่ยง

1. TPIPL ถูกฟ้องร้องโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียกค่าเสียหาย 6,357 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี) หรือนําหินปูนไปถมคืนพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการในชั้นศาล

2.การเปลยี่นแปลงของราคาถ่านหินจะกระทบต่อกําไรของ TPIPL หากไม่สามารถปรับราคาขายปูนซีเมนต์ข้ึนได้ โดยราคาถ่านหินท่ี เพิ่มข้ึนทุก 10 เหรียญฯ/ตัน จะทําให้ TPIPL มีต้นทุนเพิ่มข้ึนประมาณ 450 ล้านบาท

3.กําไรหลักของ TPIPL มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าของ TPIPP ซึ่งมีความเสี่ยงจากรายได้ที่ลดลงหลัง Adder 3.5 บ./kWh จะหมดอายุลงสําหรับโรง TG3 ในปี 2565 และ TG5 กับ TG4+TG6 ในปี 2568

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 1.71

ราคาเป้าหมาย (บาท) 2.27

Upside (%) 32.76

Dividend Yield (%) 5.85

- Advertisement -