บล.เอเชียพลัส:

เข้าซื้อโรงไฟฟ้า solar อินเดีย 1.6 พัน MWe

GPSC ประกาศเข้าซื้อหุ้น 41.6%ในบริษัท Avaada Energy Private Limited (“Avaada”) ประเทศอินเดียเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กําลังการผลิต 1.6 พัน MWe แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิด COD แล้ว 579.1 MWe และอยู่ระหว่างก่อสร้างราว 978.4 MWe ซึ่งจะทยอย COD ภายในปี 2564-65 โดยคิดเป็นมูลค่าลงทุนราว 1.5 หมื่นล้านบาท

เข้าซื้อโรงไฟฟ้า solar อินเดีย 1.6 พัน MWe

บริษัท Avaada Energy Private Limited ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในอินเดีย มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ Central and State Government และ ลูกค้าเอกชน (Commercial & Industrial) รวมกําลังการผลิตไฟฟ้า (Committed capacity) ทั้งสิ้น 3.7 พันเมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วราว 1.4 พันเมกะวัตต์และอยู่ระหว่างก่อสร้างราว 2.3 พันเมกะวัตต์ และมีเป้าหมายการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อประเด็นดังกล่าวซึ่งเป็นการต่อยอดฐานกําไรในระยะยาว ในธุรกิจโรงไฟฟ้าฟ้า และถือเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ GPSC ในการขยายกิจการด้าน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ และช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญในการ ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจอื่นท่ี เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยกําลังการผลิตของโครงการดังกล่าวตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นคิดเป็น 30.8% ของกําลังการผลิตทั้งหมด 5.1 พัน MWe ที่ GPSC มีอยู่

สําหรับในส่วนของมูลค่าพื้นฐาน ฝ่ายวิจัยยังอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ โดยจะนําเสนอรายละเอียดอีกครั้งหลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ในวันนี้ ซึ่งหากอิงมูลค่าพื้นฐานปัจจุบันปี 2564 อยู่ที่ 82.0 บาท/หุ้น โดยยังมี upside ส่วนเพิ่มจากโครงการดังกล่าว จึงแนะนําทยอยซื้อสะสมลงทุน

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท): 74.50

ราคาเป้าหมาย (บาท): 82.00

- Advertisement -