SAAM ประกาศแจกวอแรนต์ ฟรี SAAM-W1 และ SAAM-W2

อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 10 : 1
ขึ้นเครื่องหมาย XW : 14 ก.ย. 2564

SAAM-W1 
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 7.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 30,000,000

SAAM-W2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 11.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 30,000,000

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 07 ก.ย. 2564 เวลา 14 : 00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
วันกำหนด XM : 30 ก.ค. 2564

- Advertisement -