บล.เคจีไอ:

Netbay PCL ประมาณการ 2Q64: กำไรจะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ

Event

คาดว่ากำไรสุทธิของ NETBAY ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 39 ล้านบาท (+15% YoY, -10% QoQ) ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิในงวด 1H64 อยู่ที่ 82 ล้านบาท (+10% YoY) และคิดเป็น 50% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น YoY เป็นเพราะฐานกำไรในปีท่ีแล้วต่ำ ในขณะที่กำไรที่ลดลง QoQ เป็นเพราะกิจกรรมทางธุรกิจลดลงในช่วงท่ี COVID-19 ระบาด

Impact

รายได้ใน 2Q64 จะเพิ่มขึ้น YoY จากฐานที่ต่ำ

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการนำเข้าของประเทศไทยใน 2Q64 เพิ่มข้ึน 47%YoY และ 4%QoQ ในขณะท่ีการส่งออกเพิ่มข้ึน 31%YoY และ 3%QoQ ทั้งนี้รายได้ของ NETBAY มีสหสัมพันธ์กับตัวเลขการนำเข้า – ส่งออกของไทยอยู่ที่ 0.6 ดังนั้น เราจึงคาดว่ารายได้ของบริษทัจะเพิ่มข้ึนแค่ YoY เท่านั้น เป็น 96 ล้านบาท (+2% YoY, -3% QoQ) เนื่องจากรายได้ของบริษัทข้ึนกับจำนวนธุรกรรม มากกว่ามูลค่าของธุรกรรม สำหรับในงวด 1H64 เราคาดว่ารายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ 196 ล้านบาท (+4%YoY) คิดเป็น 47% ของประมาณการปีน้ีของเรา

คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q64 จะอยู่ที่ 78.4%

เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในร 2Q64 จะอยู่ที่ 78.4%(+0.6pptsYoY, -1.6pptsQoQ) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เพราะต้นทุนประมาณ 70% เป็นต้นทุนคงที่ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 1H64 อยู่ที่ 79.2%(+1.2pptsYoY) ต่ำกว่าสมมติฐาน อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ของเราที่ 80.4% อยู่เล็กน้อย เราคาดว่าสัดส่วนเ SG&A ต่อยอดขายใน 2Q64 จะอยู่ที่ 37% (จาก 41.5% ใน 2Q63 และ 35.7% ใน 1Q64) ซึ่งจะทำให้สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายในงวด 1H64 อยู่ที่ 36.4% (จาก 40.8% ใน 1H63 และสมมติฐานปีน้ี ของเราที่ 38.4%)

ธุรกิจสะดุดในช่วงสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังเป็นบวกเหมือนเดิม

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีชะลอตัวลงในช่วงท่ี COVID-19 ระบาด ทำให้ประมาณการรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของเรามีความเสี่ยงด้าน downside แต่อย่างไรก็ตามการที่บริษัทใช้มาตรการคุมต้นทุนจะช่วยกดให้ค่าใช้จ่าย SG&A ต่ำกว่าประมาณการของเรา ดังนั้น เราจึงประเมินว่าประมาณการกำไรปีน้ีมี downside จำกัด เรายังคงมองว่า NETBAY จะได้อานิสงส์จากกระแส digital disruption ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2564-65 เอาไว้เท่าเดิม

Valuation & action
เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” NETBAY และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 35.00 บาท อิงจาก PER เท่า เดิมที่ 40.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต)

Risks
ความเสี่ยงจากการแข่งขัน , การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล, ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร, เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป, ความเสี่ยงจากความเสถียรของระบบการให้บริการ, เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

Outperform‧Maintained

Price as of 21 Jul 2021: 25.25

12M target price (Bt/shr): 35.00

Unchanged/Revised up(down)(%): Unchanged

Upside/downside (%): 38.6

Key messages

เราคาดว่าผลประกอบการของ NETBAY จะสะดุดในช่วงสั้น จากกิจกรรมทางธุรกิจท่ีลดลงในช่วงท่ี COVID-19 ระบาด อย่างไรก็ตาม เรายังมองบวกในระยะยาวโดยคาดว่า NETBAY จะได้อานิสงส์จากกระแส digital disruption ดังนั้น เราจึงยังคงคำ แนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 35.00 บาท อิงจาก PER ที่ 40.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต)

 

- Advertisement -