บล.เคจีไอ:

Kasikornbank ผลประกอบการ 2Q64: กลยุทธ์การโตดูสวนทางกับมุมมองเศรษฐกิจ

Event

ประกอบการ 2Q64 และประชุมนักวิเคราะห์

lmpact

ผลประกอบการ 2Q64 ดีกว่าที่เราคาดไว้แต่ต่ำกว่า consensus

กำไรสุทธิของ KBANK ใน 2Q64 อยู่ที่ 8.9 พันล้านบาท (-16%QoQ, +308%YoY) ดีกว่าประมาณการของเรา 10% แต่ต่ำกว่า consensus 4% เนื่องจาก NII สูงเกินคาด และ NIM ดีข้ึน ทั้งนี้กำไรสุทธิในงวด 1H64 อยู่ที่ 1.95 หมื่นล้านบาท (+104%) คิดเป็น 56% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา

สินเช่ือขยายตัวและ NIM ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม
สินเชื่อขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง 4% QoQ, 6% YTD และ 12% YoY โดยธนาคารบอกว่าประมาณครึ่งหน่ึงของสินเชื่อท่ีขยายตัว YTD มาจากสินเช่ือรวมในโครงการผ่อนผันหน้ีทุกมาตรการ ทั้งท่ีมีการพักชำระหนี้, ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระ, soft loan ฯลฯ ส่วนอีกครึ่งหน่ึงมาจากสินเช่ือธุรกิจ และสินเช่ือ กลุ่มอื่น ๆ นอกจากน้ี NIM ยังดีข้ึนอีก 6bps ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม ต่างจากธนาคารอื่น ๆ ท่ี NIM มีแนวโน้มลดลง

การประชุมนักวิเคราะห์ส่งสัญญาณเป็นลบ

ในขณะท่ี KBANK มีมุมมองเป็นลบกับการเติบโตเศรษฐกิจ แต่การสินเช่ือขยายอย่างแข็งแกร่งดูขัดแย้งกับมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจของทางธนาคารและเป็นความเสี่ยงกับหน้ีเสียในอนาคต นอกจากน้ีตัวเลขหน้ีเสียท่ีเห็นว่าบริหารจัดการอาจจะไม่ได้ดีจริง เพราะลูกหน้ีท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นหน้ีปกติ การจัดการเช่นน้ีทำให้อาจจะต้องใช้เวลา แก้ปัญหานานยิ่งขึ้น

ปรับลดประมาณการกำไรปี 2564-65 ลง 5% /13% และปรับลดราคาเหมาะสมที่ 150 บาท (P/BV ที่ 0.75x) การปรับลดประมาณการของเราสะท้อนถึง 1.) การปรับเพิ่ม credit cost ปี 2564/65 เป็น 185bps/185bps (จากเดิมปีละ 160bps) 2.) การปรับลดอัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมเป็น 3%/3% (จากเดิม 3%/8%) 3.) การปรับลดเบี้ยประกันรับสุทธิเหลือ 300 ล้านบาท/400 ล้านบาท (จากเดิม 500 ล้านบาท/2 พันล้านบาท) นอกจากน้ีเรายังปรับลด P/BV ลงเหลือ 0.75x (จากเดิม 0.9x) ทำให้ได้ราคาเป้าหมายปี 2565F ใหม่ที่ 150 บาท (จากเดิม 182 บาท) เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ

Risks
NPL และ credit cost เพิ่มขึ้น, ผลขาดทุนจาก FVTPL, และอัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม

Outperform Maintained

Price as of 21 Jul 2021: 106.0

12M target price (Bt/shr): 150.0

Unchanged/Revised up(down)(%): -17.5

Upside/downside (%): 41.5

Key messages

In สินเชื่อขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และ NIM ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ีสาม ในขณะที่รายได้ค่าทำเนียมโตในอัตราท่ีชะลอลง คุณภาพสินทรัพย์ทรงตัว และ credit cost เพิ่มข้ึน เราคิดว่าการที่ KBANK มองลบกับแนวโน้มเศรษฐกิจอาจจะทำให้ธนาคารกำหนด credit cost เพิ่มข้ึน และปรับโหมดการขยายตัวใหม่ นอกจากน้ี การที่ธนาคารยังบันทึกหน้ีมีปัญหาส่วนใหญ่เป็นหน้ีที่ก่อให้เกิดรายได้ อาจจะทำให้ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์กินเวลานานข้ึน ดังนั้นเราจึงปรับลดประมาณการกำไรและปรับลดราคาเป้าหมายลง

- Advertisement -