บล.ฟิลลิป:

SNNP –ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง

  • ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจผลิตจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวเป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประกอบด้วย 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เย็นลี่พร้อมดื่มและเย็นลี่คาราจีแนน 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประกอบด้วย 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้นและปลาเส้น 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขึ้นรูปและ ขนมปังแท่ง 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ขนมปังอบ
  • วัตถุประสงค์ IPO: ขาย IPO จำนวน 240 ล้านหุ้น ที่ราคา 9.20 บาท เข้าซื้อขายใน SET กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม IPO นำไปใช้ 1) เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม 60 – 450 ลบ. 2) ชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน 1,800 – 2,100 ลบ. 3) เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 30-200 ลบ.
  • 1Q64 กำไรเพิ่มจากรายการพิเศษ: แม้ยอดขายจะได้รับผลจาก COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ แต่ได้ส่วนช่วยจากการได้คู่ค้าใหม่ ทำให้ยอดขายสินค้าอื่นดีขึ้น ส่งผลให้ยอดขาย +4% y-y ท่ี 1,103 ลบ. โดย margin เพิ่มเป็น 26.3% จาก 25.6% อีกทั้งค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง หลังการใช้ระบบสารสนเทศมากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดลดลง และมีรายการพิเศษกำไรจากการสูญเสียการควบคุมบ.ย่อย 129 ลบ.
  • ความเสี่ยงการดำเนินงาน: การแข่งขันในอุตสาหกรรม, ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก, พึ่งพิงช่องทางการจัดจำหน่ายจากบุคคลภายนอก, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การลอกเลียนแบบและปลอมแปลงผลิตภัณฑ์
  • Market Consensus: ราคาพื้นฐาน 13.50 – 13.70 บาท
- Advertisement -