บล.เคจีไอ:

Delta Electronics (Thailand) ผลประกอบการ 2Q64: กำไรจากธุรกิจหลักต่ำกว่าที่เราคาดไว้

Event

กำไรสุทธิของ DELTA ใน 2Q64 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท (-17%YoY,-5%QoQ) ใกล้เคียงกับประมาณการของเราและนักวิเคราะห์ในตลาด แต่หากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 223 ล้านบาท กำไรจากธุรกิจหลักใน 2Q64 จะอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท (-28%YoY, -3%QoQ) ต่ำกว่าประมาณการของเรา 15% เนื่องจากค่าใช้จ่าย SG&A สูงเกินคาด ส่งผลให้กำไรจากธุรกิจหลักในงวด 1H64 อยู่ที่ 3 พันล้านบาท (+11% YoY) คิดเป็น 37% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา

Impact

ยอดขายใน 2Q64 แข็งแกร่งตามคาด

ยอดขายของ DELTA ใน 2Q64 อยู่ที่ 2.06 หมื่นล้านบาท (+41% YoY, +8% QoQ) ซึ่งทำให้ยอดขายในงวด 1H64 อยู่ที่ 3.97หมื่นล้านบาท (+45%YoY) แต่หากไม่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยนยอดขายใน 2Q64 จะอยู่ที่ 656 ล้านดอลลาร์ฯ (+45% YoY, +5% QoQ) ซึ่งทำให้ยอดขายในงวด 1H64 อยู่ที่ 1,280 ล้านดอลลาร์ฯ (+49% YoY) คิดเป็น 48% ของประมาณการยอดขายปีน้ีของเรา ทั้งนี้ ยอดขายที่แข็งแกร่งมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า, cloud storage, และ data center ในขณะเดียวกัน GPM ใน 2Q64 ได้รับผลกระทบจากต้นทุน logistic และโครงสร้างยอดขายซึ่งทำให้ GPM ใน 2Q64 อยู่ที่ 21.6% (-5.1pptsYoY, +0.1pptsQoQ) ต่ำกว่าที่เราคาดเอาไว้ที่ 22.0% และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 1H64 อยู่ที่ 21.6% (-2.1ppts YoY) ต่ำกว่าสมมุติฐานปีนี้ของเราที่ 22.8% นอกจากน้ี สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายอยู่ที่ 15.2% (สูงกว่าที่เราคาดเอาไว้ที่ 14.6%) เนื่องจากต้นทุน logistic, ค่าใช้จ่ายด้าน R&D, และ ค่า royalty fee

ยอดคำสั่งซื้อยังแข็งแกร่งแต่ยังมีประเด็นความท้าทายอยู่

เราคาดว่ายอดคำสั่งซื้อในครึ่งหลังของปีนี้จะยังแข็งแกร่ง แต่การผลิตอาจจะสะดุดเนื่องจาก i) ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนหลังจากท่ีมีการปิดประเทศมาเลเซีย และ ii) สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยยืดเยื้อนานข้ึน เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะได้อานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าลง และการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มข้ึนตามยอดขายที่สูงข้ึน ในขณะที่คาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายจะยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ เมื่ออิงจากผลการดำเนินงานในงวด 1H64 เรามองว่าประมาณการปีน้ีของเรายังมี downside อีกจากอัตรากำไรขั้นต้น (~1%) และสัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย (~0.3%) เราแนะนำให้จับตาสถานการณ์ COVID-19 และแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งจะเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิต และ GPM ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2564-65 เอาไว้เท่าเดิม โดยคาดว่ายอดขายจะโต 33%- 14% และอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 22.8%-25.3%

Valuation & action

เรายังคงคำ  อิงจาก PER ท่ี 33.0X (เท่ากับ PEG ท่ี 1.0x จากประมาณการกำไรเฉลี่ย 2 ปี)

Risks
ภัยธรรมชาติ, มีการปิดโรงงานนอกแผน, ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งสินค้าจาก supplier รายอื่น, ขาดแคลนวัตถุดิบ, เงินบาทแข็งค่าข้ึน (เราใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนปี 2564-65 ที่ 31.50 บาท/ดอลลาร์ฯ)

- Advertisement -