บล.เคจีไอ: 

Central Pattana ประมาณการ 2Q64: กำไรจะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ

Event

ประมาณการ 2Q64

lmpact

คาดว่าผลประกอบการใน 2Q64 จะฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ YoY เราคาดว่ากำไรสุทธิของ CPN ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 1.34 พันล้านบาท (+186.0%YoY,-765.2%QoQ) สะท้อนถึงธุรกิจของบริษัทท่ีดีข้ึน YoY จากสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุดใน 2Q63 ซึ่งรัฐบาลใช้มาตรการท่ีเข้มข้นในการคุมการระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก ท้ังน้ีเราคาดว่าจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าโดยรวมใน 2Q64 จะลดลงจากระดับปกติประมาณ 40%-50% ในขณะที่บริษัทให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าท่ีอัตราเฉลี่ยประมาณ 40% จากระดับปกติ ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก 30% ใน 1Q64 อย่าง ไรก็ตาม เราคาดว่า occupancy ใน 2Q64 จะทรงตัว QoQ อยู่ที่ 90% เราคาดว่ารายได้รวมของ CPN ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 6.11 พันล้านบาท (+42.7%YoY, -6.2%QoQ) และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 41.9% เพิ่มข้ึนจาก 28.6% ใน 2Q63 แต่ลดลงจาก 46.0% ใน 1Q64

เตรียมพัฒนาโครงการ mixed-use ในปี 2564-65

CPN ตั้งงบลงทุน (CAPEX) เอาไว้ 1.71 หมื่นล้านบาทในปี 2564 และ 1.94 หมื่นล้านบาทในปี 2565 โดยบริษัทจะเปิดโครงการ mixed-use สามโครงการ (เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล อยุธยา และเซ็นทรัล จันทบุรี) ใน 3Q64, 4Q64 และ 2Q65 ตามลาํดับ มูลค่าโครงการประมาณ 3-6 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ปล่อยเช่าสุทธิ (net leasable area หรือ NLA) เพิ่มข้ึน 1.91 ล้าน ตรม. คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 3% CAGR ในช่วงปี 2564-65 นอกจากน้ีบริษัทยังตั้งเป้าจะโอนโครงการที่อยู่อาศัยมูลค่า 2 พันล้านบาทในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับที่เราคาดเอาไว้

CPN เข้าซื้อหุ้น SF

CPN จะเข้าซื้อหุ้น 30.36% ของ Siam Future Development (SF.BK/SF TB) จาก Major Cineplex Group (MAJOR.BK/MAJORTB) *ท่ีราคา12.00บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 7.77 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำ ธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยภายในวันท่ี 30 สิงหาคม
คงประมาณการกำไรปี FY64-65F เอาไว้เท่าเดิม เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564F เอาไว้ที่ 9.58 พันล้านบาท (ทรงตัว YoY) และปี 2565F ท่ี1.02 หมื่นล้านบาท (+6.4%YoY) แต่เรายังเป็นห่วงประเด็นท่ีบริษัทยังคงต้อให้ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้เช่าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ประมาณการกำไรในงวด 2H64 ของเรามี downside

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ถือ CPN โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 ที่ 57.50 บาท สำหรับในระยะสั้นเราคาดว่าผลประกอบการ 3Q64 จะแผ่วลง QoQ เนื่องจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการท่ีเข้มงวดมากข้ึน ในการคุมสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม เราประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจของ CPN จะพลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากท่ีมีการปลดมาตรการ lockdown

Risks

สถานการณ์ COVID-19, การปิดศูนย์การค้า, และการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าที่เช่าพื้นท่ี

- Advertisement -