บล.เคจีไอ:

Global Green Chemicals ประมาณการ 2Q64F: กำไรจากธุรกิจหลักจะฟื้นจากธุรกิจ FA

Event

ประมาณการ 2Q64

Impact

คาดว่ากำไรใน 2Q64F จะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ GGC ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 72 ล้านบาท (จากขาดทุนสุทธิ 344 ล้านบาทใน 2Q63, -24%QoQ) โดยผลประกอบการที่พลิกฟื้น YoY เป็นเพราะผลขาดทุนจากสต็อกลดลงเหลือ 19 ล้านบาท จาก 374 ล้านบาทใน 2Q63 ในขณะเดียวกันกำไรที่ลดลง QoQ เป็นเพราะมีผลขาดทุนจากสต็อก 19 ล้านบาท จากท่ีมีกำไรจากสต็อก 67 ล้านบาทใน 1Q64 หลังจากที่ราคา CPO ลดลงจาก 34.60 บาท/กก. ในเดือนมีนาคมมาอยู่ที่  33.00 บท/กก. ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากผลผลิตปาล์มสูงตามฤดูกาลในไตรมาสที่สองของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 2Q64 จะโตถึง 87% QoQ เนื่องจากกำไรจากธุรกิจ fatty alcohols (FA) เพิ่มข้ึน โดยเราคาดว่ารายได้จากธุรกิจ FA จะเพิ่มข้ึนถึง 85% QoQ เป็น 1.4 พันล้านบาท เนื่องจากปริมาณยอดขาย FA เพิ่มข้ึน 68%QoQ เป็น 22,000 ตัน หลังจากท่ีบริษัทปิดโรงงาน FA นานกว่าท่ีวางแผนเอาไว้ เพราะปัญหาเรื่องความบริสุทธ์ิของผลผลิตใน 1Q64 เราคาดว่า P2F margin ของธุรกิจ FA จะเพิ่มข้ึน 42% QoQ เป็น US$375/ton จากอุปสงค์ที่เพิ่มข้ึนในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ทั้งน้ีเราคาดว่ารายได้จาก biodiesel (B100) จะลดลง 17%QoQ เหลือ 3.5 พันล้านบาท เนื่องจาก COVID-19 กลับมาระบาดระลอกสามอย่างรุนแรงในประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ส่งผลให้ปริมาณยอดขาย B100 ลดลงเหลือ 80,000 ตัน (-12%QoQ) เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจ B100 ของ GGC จะลดลง QoQ จาก 10% เหลือ 7% ใน 2Q64 เนื่องจากราคา CPO ลดลง

ราคา CPO มีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม เพราะสต็อก CPO ไม่สูง เราพบว่าราคา CPO ในเดือนกรกฎาคมขยับสูงขึ้น MoM เป็น 34บาท/กก. จาก 33 บาท/กก.ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากสต็อก CPO ในประเทศไทยใน 2Q64 ไม่สูงแม้จะเป็นช่วงท่ีผลผลิตปาล์มออกสูงตามฤดูกาล พบว่าสต็อก CPO ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 292,000 ตันใน 2Q64 แต่ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดของปีที่แล้วท่ี 523,000 ตันอย่างมาก เพราะใน 2Q64 ประเทศไทยส่งออก CPO ทั้งสิ้นถึง 223,000 ตัน เนื่องจากราคาในตลาดภูมิภาคดีข้ึน ดังนั้นเราจึงคาดว่าราคา CPO น่าจะดีข้ึน QoQ ใน 3Q64 แม้ว่าปริมาณการใช้ B100 จะลดลง QoQ จากการประกาศ lockdown ในพื้นท่ีสีแดงเข้ม 13 จังหวัด ในเดือนกรกฎาคม

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ถือ GGC และคงราคาเป้าหมายปี 2565 เอาไว้ที่ 11.50 บาท อิงจาก P/E ท่ี 17.0x เราเชื่อ ว่าผลประกอบการจากธุรกิจหลักที่น่าจะดีข้ึนใน 2Q64 และแนวโน้มราคา CPO ท่ีอยู่ในขาข้ึนในเดือนกรกฎาคมจะช่วยชดเชยภาวะด้านลบจากการที่ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุ 15,000 รายในปัจจุบัน

Risks

ความผันผวนของราคา CPO, margin ของ B100 และ P2F margin ของ FA รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการใช้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของไทยตลอดจนแพ้คดีในศาลแพ่งกรณีสต็อกหาย

- Advertisement -