MAKRO เปิดราคาเสนอขายหุ้น PO ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 4-9 ธันวาคมนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้นผ่าน Mobile Banking Application และผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้วิธีจัดสรรตามสิทธิการถือหุ้นเดิม ส่วนนักลงทุนรายย่อย สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที และผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First

 

 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร (Siam Makro) เปิดเผยว่า แม็คโครและกลุ่มโลตัสส์ได้วางยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสานทุกช่องทางทั้งการค้าส่งแบบ B2B (Business to Business หรือการค้ากับผู้ประกอบการ) และค้าปลีกแบบ B2C (Business to Consumer หรือการค้ากับผู้บริโภค) โดยการใช้ศักยภาพจากฐานธุรกิจในประเทศไทย สู่การขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคอาเซียน โดยจะพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ที่เป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online หรือ O2O) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ Lotus’s ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสะท้อนการเป็น SMART Retailer โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Omni-channel) ไร้รอยต่อ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน (Personalization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีภาพรวมที่ดีขึ้น มีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว หลังจากเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของกลุ่มโลตัสส์ โดยภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มโลตัสส์ได้มองเห็นโอกาส โดยการเปิดสาขา Lotus’s Go Fresh ซึ่งเป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าครบครัน ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ของใช้ในบ้าน มุมกาแฟสดและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าทรู เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะพัฒนาร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์การค้าของบริษัทให้เป็น “mart Community Hubs ที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าทุกช่วงอายุและทุกความต้องการ สร้างประสบการณ์เลือกซื้อสินค้าที่สะดวกสบายและทันสมัย รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญเพื่อผู้ประกอบการใช้เป็นช่องทางเติบโตไปด้วยกัน

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ปัจจุบันแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว โดยการเสนอขายหุ้น PO ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 910 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CPH และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด หรือ CPM จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น นอกจากนี้ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment shares หรือ กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชนครั้งนี้  โดย MAKRO จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจในไทยและต่างประเทศ ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ล่าสุด บมจ.สยามแม็คโคร กำหนดราคาเสนอขายของหุ้น PO ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 62,205 ล้านบาท (รวมมูลค่าของหุ้นส่วนเกิน) โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ และนักลงทุนรายย่อย ได้จองซื้อระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคมนี้

สำหรับราคาเสนอขายที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ยังต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ที่หุ้นละประมาณ 47 บาท โดยมีส่วนลดประมาณ 7.5% และต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 เดือน ซึ่งอยู่ที่หุ้นละประมาณ 48 บาท โดยมีส่วนลดประมาณ 9.4%

ส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ ไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกิน 130 ล้านหุ้น ซึ่งทางบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เนื่องจากหลังสิ้นสุดการเสนอขายหุ้น PO จะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เกินกว่า 15% ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม และอัตรากำไรสิทธิต่อหุ้นของ MAKRO (EPS Dilution) น้อยกว่ากรณีที่มี Free Float เป็นจำนวนมากกว่านี้ ขณะที่การเสนอขายหุ้น PO ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำ จำนวน 14 ราย ที่ได้ลงนามในสัญญา Cornerstone Placing Agreement รวมทั้งสิ้นประมาณ 423 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,400 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 32.5 ของจำนวนหุ้น PO ที่เสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ตอกย้ำถึงความมั่นใจของกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มีต่อ บมจ.สยามแม็คโคร ที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจค้าส่ง B2B และค้าปลีก B2C และมั่นใจว่าการเสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อยเช่นกัน

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยสามารถจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุด) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะมีการคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวแก่ผู้จองซื้อรายย่อย จะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE) โดยจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย ได้แก่ แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking แอปพลิเคชัน SCB Easy และแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสที งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลการจองซื้อเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.)

*******************************

- Advertisement -