“พี ซี แอล โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 410 ล้านหุ้น เข้า SET ระดมทุนต่อยอดธุรกิจ หนุนอนาคตเติบโตยั่งยืน

บมจ. พี ซี แอล โฮลดิ้ง (PCL)  ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 410  ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นำเงินระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  ได้กุนซือมือทองจาก บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCL ผู้นำในธุรกิผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคในประเทศไทย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมโดยได้แต่ตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบีนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง  ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ PCL  มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้พื้นฐานแข็งแกร่งกว่าเดิม   และถือเป็นการนำพาองค์กรเดินไปข้างหน้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นทุ่มเทและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

ปัจจุบัน มจ. พี ซี แอล โฮลดิ้ง (PCL) แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจผลิต นำเข้า และจำน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์  2) กลุ่มธุรกิจบริการรับตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  3) กลุ่มธุรกิจผลิต พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และให้บริการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ระหว่างปี  2563 –2565 มีรายได้รวม 2,186.13 ล้านบาท 3,858.98 ล้านบาท 2,859.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 277.69 ล้านบาท 871.58  ล้านบาท  315.09 ล้านบาท  ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ  12.70%  22.59% 11.02% ตามลำดับ ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ  78.58 79.02% ของรายได้รวม

ทั้งนี้ PCL เตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 410 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน  26.05 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โรคเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด, ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทอาจมีขึ้นในอนาคต, ใช้ลงทุนขยายกิจการ ประกอบด้วย ก่อสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพ PCT Wellness Center, ลงทุนซื้อเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง และเงินที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40.00 % ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่นๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต

- Advertisement -