คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และคุณสมลักษณ์ คนึงเหตุ (ซ้าย)  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  โดย GUNKUL ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ในระดับดีเด่น และ บริษัท จี.เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรธุรกิจ (ขนาดกลาง) ในระดับชมเชย ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการเคารพสิทธิมนุษยชน  การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพราะ GUNKUL เชื่อมั่นว่า “พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ” จึงขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

- Advertisement -