DMT ปลื้มได้รับเรตติ้ง SET ESG Ratings เพิ่มจาก BBB เป็น A

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ (“DMT”) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข ตอนดินแดง – ดอนเมือง และตอนต่อขยายทางทิศเหนือ ภายใต้สโลแกน “Tollway…Your way ทางเลือก ที่เห็นค่าเวลาของคุณ”  ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จากเดิมชื่อ THSI (Thailand Sustainability Investment) หลังจากเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นับเป็นการติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2 ปี ติดต่อกัน  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง  ESG  

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ (DMT”) เปิดเผยว่า “DMT ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจากผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จากระดับ BBB สู่ระดับ “A”  กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI(Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน  SET ESG Ratings สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กร และการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG  (Environment, Social and Governance) ในปีที่ผ่านเรานำข้อมูลผลคะแนนการประเมินความยั่งยืนและข้อเสนอแนะในมิติต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Process Improvement) ที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืน

- Advertisement -