ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้รับการจัดเป็น “หุ้นยั่งยืนระดับ A” ใน SET ESG Rating และมีการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2566

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 “ระดับ A” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท ประเภทอุตสาหกรรมการบริการ (SERVICE) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” และสามารถคว้าการประเมินระดับ A มาได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานของการประกอบกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการดำเนินธุรกิจที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ จนได้รับการยกย่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR Checklist ปี 2566 ระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ AGM Checklist 2566 ระดับ 5 เหรียญ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในปีเดียวกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการใช้ความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ให้บริการโรงแรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) และได้ริเริ่มโครงการ Happy Home, Happy Stay: พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ” โดยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐานและยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง และล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาเรือนสปาโคลนชุมชนบ้านแหลมพร้อมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับการยกระดับสปาชุมชน” เพื่อต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนและสอดรับทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของประเทศไทย

นอกจากนี้ โรงแรมในเครือของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2566 โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท หนึ่งในโรงแรมในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ แจ้งวัฒนะ แบรนด์โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเอง ยังสามารถคว้าประกาศนียบัตรโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับทอง (Gold) และระดับเงิน (Silver) ตามลำดับ

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง และพร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

- Advertisement -