บล.ฟิลลิป

VGI คาด 3Q67 การดำเนินงานยังคงขาดทุน

ขาย TP’67: U.R.

3Q67 คาดขาดทุนดำเนินงาน 165 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 3Q66 ที่ขาดทุน 21 ลบ. แต่เพราะมีกำไรขายเงินลงทุนใน 3Q66 จึงยังมีกำไรได้ ซึ่ง 3Q67 ไม่มี อีกทั้ง KEX มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และมีการทำ Tender offer ที่ 5.50 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ VGI ถืออยู่ จึงมีแนวโน้มสูงที่อาจมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนใน KEX เข้ามา ซึ่งจะเป็นจำนวนที่สูง ทางฝ่ายจะทบทวนคาดการณ์หลังงบออก ช่วงสั้นปรับคำแนะนำเป็น “ขาย”

งบรวม

3Q67E

2Q673Q66% y-y% q-q9M67E9M66

% y-y

กำไร

-165

166102-261.1-90.3-365195-287.0

EPS

-0.0150.0150.009-261.1-90.3-0.0320.017

-287.0

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

  • คาด 3Q67 การดำเนินงานยังขาดทุนที่ 165 ลบ. เพิ่มขึ้น y-y: 3Q67 คาดรายได้ -5.7% y-y เป็น 1,299 ลบ. จากรายได้ขายคาด -14% จากแฟนสลิ้งค์ฯลดลง แม้รายได้ TURTLE เพิ่มขึ้น จากการขยายสาขา และรายได้โฆษณาคาดลดลงเล็กน้อย แต่รายได้ดิจิทัลคาด +22% ต้นทุนคาดทรงตัวแต่ SG&A ลดลงเล็กน้อย เพราะมีค่าใช้จ่ายจากการขยายสาขาของ TURTLE กลบค่าใช้จ่ายที่ลดลงคาดส่วนแบ่งขาดทุนบ.ร่วม เพิ่มเป็น 137 ลบ. และปีก่อนมีกำไรขายเงินลงทุน 171 ลบ. หากเทียบ q-q ลดลง เพราะ 2Q67 มีขายหุ้น Rabbit Line Pay กำไร 537 ลบ. แต่ถ้าดูการดำเนินงานปกติขาดทุนจะลุดลงจาก 264 ลบ. จากรายได้โฆษณาที่ดีขึ้นตามฤดูกาลและรายได้ขายที่สูงขึ้น q-q
  • มีแนวโน้มที่จะบันทึกด้อยค่าเงินลงทนใน KEX: การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน KEX และมีการทำ Tender offer ที่หุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งต่างกับต้นทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่ VGI ถือใน KEX ที่ 15.59 บาท ณ สิ้น 2Q67 จึงมีแนวโน้มสูงที่อาจมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุน หากเป็นไปตามคาดการตั้งด้อยค่าอาจสูงถึง 2,700 ลบ. และยังไม่ชัดเจนว่าจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนใน KEX ได้เมื่อไหร่
- Advertisement -