KCG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายตง ธีระนุสรณ์กิจ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) 53.4% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มอบความเชื่อมั่นแก่บริษัทฯ

- Advertisement -