TEKA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมไฟเขียวจ่ายปันผล 0.105 บาท

นายวิทูร เจียกเจิม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และ ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมติที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และรับทราบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บมจ.ฑีฆาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ  นี้

- Advertisement -