เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นำโดย นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ, นายไชยยศ เหมะรัชตะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ณ ชั้น 1 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 

- Advertisement -