บล.ทิสโก้ :

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (SECURE)

ลักษณะธุรกิจ :
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ และผลิตภัณฑ์ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย รวมไปถึงให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแบ่งรายได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

1. ธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2020 ที่ 95.74%

แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 ประเภท ได้แก่
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (EndPoint Security)
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)
(3) ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring) และ
(4) ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ โดยรายได้ในส่วนการขายจะมาจากกลุ่ม Network Security และกลุ่ม EndPoint Security เป็นหลัก

2. ธุรกิจให้บริการในลักษณะเช่น บริการติดตั้ง,ฝึกอบรมระบบให้กับลูกค้า และบริการบำรุงรักษาระบบ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ในปี 2020 ที่ 3.44%

โครงการในอนาคตของบริษัท :
1) บริษัทฯ มีแผนการสร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค และขยายทีมบุคลากรในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้กับลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 20 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารเช่า และจัดหาอุปกรณ์ โดยสามารถใช้งานได้ภายในไตรมาส ที่ 1 ของปี 2022
2) บริษัทฯ มีแผนมุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Cybersecurity ที่จะช่วยในการเชื่อมต่อโซลูชั่นของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เข้ากับระบบต่างๆ ของลูกค้า

โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์รวมประมาณ 50 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2022 3) การลงทุนในธุรกิจที่ต่อยอดสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ เช่น การลงทุนเพื่อควบรวมธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Cybersecurity และ ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดจะใช้เงินลงทุน รวมประมาณ 100 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022

ความเห็นของเรา :
จากการประมาณการเบื้องต้นของเรา มูลค่าที่เหมาะสมของ SECURE อยู่ที่ 20.3 – 22.5 บาท หรือมี P/E สำหรับปี 2021-22F ที่ 22.84 เท่า และ 20.93 เท่า โดยเราคาดรายได้รวมในปี 2021F มีการเติบโตที่ 25.12% จากรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network security) ที่มีการเติบโตใน 1Q21 กว่า 190% รับแรงหนุนจากการ WFH ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของ Cyber Security ในองค์กรมากขึ้น ประกอบกับในการล็อคดาวน์ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ปริมาณภัยคุกคามทาง Cyber มีการเพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่า ช่วยหนุนการเติบโตอีกทาง

และรับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2022 ด้านอัตรากำไร เราคาดจะปรับตัวดีขึ้นกลับมาสู่ระดับปกติในปีนี้ เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ลูกค้าให้ความสำคัญกับการลงทุนในด้าน Cyber Security มากขึ้น ส่งผลให้อาจไม่จำเป็นต้องมีปรับราคาลงเช่นเดียวกับในปี 2020 ที่ลูกค้ามีการจำกัดงบลงทุนส่วนนี้ลงจากสถาการณ์การระบาด

นอกจากนี้สำหรับบริษัท เอ็นเดต้าธอธ ที่ SECURE มีการร่วมทุน 55 % อาจจะยังไม่เห็นการเติบโตชัดเจนในปีนี้ แต่คาดจะช่วยหนุนรายได้ในปี 2022 เป็นต้นไป ความเสี่ยงที่ต้องระวังคือ การพึ่งพาเจ้าของผลิตภัณฑ์มากเกินไป โดยใน 1Q21 มีการขายผลิตภัณฑ์ของ Palo Alto Networks คิดเป็นสัดส่วนของรายได้กว่า 41% ซึ่งหากมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ล้าช้า, ขาดตลาด หรือ แม้แต่การยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัท

- Advertisement -