The Measure to Extend Covid-19 Support

ครม.เคาะมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมจากก่อนหน้า

  • 10 จังหวัด: ขยายพื้นท่ี จากเดิม 6 จังหวัด กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพิ่มเติม 4 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

เยียวยากลุ่มกิจการที่โดนผลกระทบ: วงเงิน30,000 ล้านบาท

  • กล่มุที่ 1: ประกอบด้วย 9 กิจกรรม 1) ก่อสร้าง 2) ท่ีพกั แรมและบริการ ด้านอาหาร 3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4) กิจกรรมการบริการ ด้านอื่น ๆ 5) ขายส่งและขายปลีก 6) ซ่อมยานยน 7) ขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้า 8) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ9 ) ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร
  • กลุ่มท่ี 2: 5 กิจการของถุงเงิน (เพิ่มเติมจากเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ประกอบด้วย 1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2) ร้าน OTOP 3) ร้านค้าทั่วไป 4) ร้านค้าบริการ 5) กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการ ขนาดใหญ่)

 

  • มาตรการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน – ค่าไฟฟ้า / ค่าน้ำประปา วงเงิน 12,000 บาท
  • ช่วยเหลือด้านการศึกษา-ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • ช่วยเหลือลูกหนี้-ผ่อนปรนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

ช่วยประคับประคองและชดเชยกับผลเชิงลบที่รุนแรงขึ้นเช่นกัน

มาตรการดังกล่าวที่เป็นมาตรการท่ีต่อยอดขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่กว้างขึ้น แต่ในทางกลับกันหากประเมินผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และ ยกระดับมาตรการคุม COVID-19 ก็ถือว่ารุนแรงขึ้นเช่นกันดังนั้นมาตรการรอบนี้อาจไม่มีผลช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ หากแต่น่าจะเข้ามาช่วยในเชิง Sentiment ในภาวะท่ีตลาดตอบรับเชิงลบไปแล้วมากพอสมควร รวมทั้งอาจส่งผลดีต่อบางกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

Top Picks:

MTC (ราคาเป้าหมาย 68 บาท) ได้ประโยชน์ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ทั้งจาก มาตรการการบริโภคท่ีช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เพิ่มแรงจูงใจในการชำระหนี้ ในขณะท่ีแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อคาดใน 2Q64 จะ เติบโต 26.0%YoY และ 7.9%QoQ โดยได้รับแรงหนนุจากความต้องการสินเชื่อที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเช่ือจำนำทะเบียนรถและธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ

CPALL (ราคาเป้าหมาย 67 บาท) มาตรการช่วยเพิ่มกำลังซื้อเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ราคาหุ้นตอบรับเชิงลบไปแล้วจากการ ยกระดับมาตการควบคมุที่เข้มงวดขึ้น (ประกาศเมื่อวันท่ี 10ก.ค.ท่ีผ่านมา) ผสานกับภาพธุรกิจผ่านพ้นจุดต่าสุดและค่อยๆ ดีขึ้นในช่วง 2H64 และอานิสงค์บวกจากการรีไฟแนนซ์ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 150 ลบ. ต่อไตรมาสตั้งแต่ 3Q64 เป็นต้นไป

 

- Advertisement -