บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง:

Frasers Property Thailand (FPT TB): บริษัทอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

เร่ิมต้นคำแนะนำ “ถือ”

FPT เป็นบริษัทในเครือ Frasers Property ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ ดําเนิน 3 ธุรกิจ 1)
ท่ีอยู่อําศัย 2) นิคมอุตสาหกรรม และ 3) พาณิชยกรรม สํานักงาน และโรงแรมที่มีรายได้คิดเป็น 72%/20%/8% ของรายได้รวมในปี 63 ปัจจุบันสินทรัพย์กลุ่มนิคมฯ เป็นกลุ่มเดียวที่น่าสนใจโดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ (OR) สูงขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวในผู้เช่าในและต่างประเทศ แม้ปี 64 ผลกําไรของ FPT จะชลอบ้าง แต่เราประเมินการเติบโตของกําไรที่ +10-15% ต่อปี ในอีก 2 ปีข้างหน้า เริ่มต้นคําแนะนํา HOLD และราคาเป้าหมาย SOTP-based TP ที่ 13.7 บาท จากพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนในภายหลังผ่าน REIT และโอกาสผนึกกําลังกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่ม Frasers ในตลาดต่างประเทศ และ TCC กลุ่มบริษัทในเครือ/เจ้าของที่ดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

ตลาดบ้านระดับกลางล่างยังคงได้รับความกดดัน

ธุรกิจที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ Golden ซึ่งติดอันดับท็อป 5 ของประเทศไทย ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปีที่แล้วโดยมีอัตราการปฏิเสธ/ยกเลิกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 50% และอัตรากําไรที่ลดลง FPT คาดทั้งยอดขายล่วงหน้า/รายได้จะหดตัว 5-10% YoYิในขณะท่ีอัตรากําไรขั้นต้นลดลงเป็น 27% จากปกติ +30% เราคาดจะเติบโตเพียงหลักเดียวในอีกสองปีข้างหน้า

ลงทุนมหาศาลเพื่อขยายฐานสินทรัพย์

สินทรัพย์เชิงพาณิชย์ (ยกเว้นสํานักงาน) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาด ของโควิด -19 และการฟื้นตัวดูเหมือนจะไม่ราบรื่น ขณะท่ีสินทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมยังคงเป็นดาวเด่น FPT จะยังคงรุกขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างพอร์ตสินทรัพย์การขายสินทรัพย์จะช่วยสร้างกระแสเงินสดและกําไรเพิ่มเติม และยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิเอาไว้

ซื้อขายที่พรีเมี่ยม

FPT ซื้อขายในระดับพรีเมียมเทียบกับนักพัฒนาท่ีอยู่อาศัยอื่นๆ เนื่องจากมีพอร์ตโฟลิโอท่ีมีความหลากหลายด้วยอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และท่ีอยู่อาศัย ราคาเป้าหมายของเราคือ 13.7 บาท อัพไซด์ต่อกําไรสุทธิปี 64 ของเราคือกําไร จากการขายอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า

HOLD

Share Price: THB 11.80

12m Price Target: THB 13.70 (+16%)

- Advertisement -