บล.เคจีไอ:

BBL ผลประกอบการ 2Q64: มีกำไรจากการลงทุนก้อนใหญ่

Event

กำไรสุทธิของ BBL ใน 2Q64 อยู่ที่ 6.4 พันล้านบาท (-8%QoQ, +105%YoY) ดีกว่าประมาณการของเรา 7% และดีกว่าของตลาดรวม (consensus) 4% เนื่องจากกำไรจากการลงทุนสูงเกินคาด ในขณะเดียวกันกำไรสุทธิในงวด 1H64 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท (+23% YoY) คิดเป็น 54% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา

lmpact

นำกำไรจากการลงทุนก้อนใหญ่ไปต้ังสํารองฯ เพิ่ม
กำไรจากการลงทุนท่ีดีกว่าคาด (รวมกำไรจากการค้าหลักทรัพย์ และกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่รับรู้) ประมาณ 5.2 พันล้านบาท (จากท่ีเราคาดไว้เพียง 2.5 พันล้านบาท) ธนาคารนำกำไรก้อนน้ีไปกันสำรอง เพื่อรองรับความเสียหายจากหน้ีเสียในอนาคตส่งผลให้ คชจ.สำรอง/สินเช่ือ (credit cost) เพิ่มข้ึนเป็น 160bps (สูงกว่าเป้าปีน้ีของ BBL ท่ีประมาณ 100-120bps)

คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่ง

ตัวเลข NPL ในไตรมาสน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2% ทั้ง QoQ และ YoY โดย NPL จากธนาคารท่ีอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนประมาณ 6-7% QoQ และ 15-20% YTD แต่หากไม่รวมผลการดำเนินงานของธนาคารในอินโดนีเซีย คุณภาพสินทรัพย์ในประเทศไทยยังทรงตัวได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากมีการตั้งสำรองหน้ีเสียเพิ่มข้ึนในไตรมาสน้ี ดังนั้นสัดส่วน NPL coverage จึงเพิ่มข้ึนเป็น 190% (จากเดิม 187%)

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสินทรัพย์ไปเน้นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำ

BBL นำสภาพคล่องท่ีมีเข้าไปลงทุนในตลาดเงิน และลงทุนในตลาดตราสารหน้ี โดยปล่อยกู้ในตลาดเงินเพิ่มข้ึน 10% QoQ และ 37% YoY ในขณะท่ีลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน 11% QoQ และ 10% YoY โดยตัวเลขสินเชื่อขยายตัวเพียง 2% QoQ และ YoY ซึ่งการขยายตัวสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำทำให้ยีลด์ต่ำ และมาร์จิ้นถูกกดดันแต่ก็ทำให้ธนาคารสามารถบันทึกกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่รับรู้

รายได้ค่าธรรมเนียมยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
รายได้ค่าธรรมเนียม และบริการลดลง 6% QoQ แต่เพิ่มข้ึน 22% YoY ใน 2Q64 และเพิ่มข้ึน 19% ในงวด 1H64 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนจากค่าธรรมเนียมของธุรกิจ AM และธุรกิจตลาดทุน

Valuation & Action
ผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงฟื้นตัวได้ดี ถึงแม้ว่า yield และ margin จะลดลง แต่การที่ธนาคารนำสภาพคล่องจำนวนมากไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้ธนาคารมีรายได้และสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยง และคุณภาพสินทรัพย์ ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ในสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงน้ี BBL ได้เตรียมส่วนรองรับหน้ีเสียเอาไว้เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากผลประกอบการใน 1H64 คิดเป็น 54% ของ ประมาณการกำไรปีน้ีของเรา ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปีน้ีเอาไว้เท่าเดิม และแนะนำให้ซื้อ BBL โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 160 บาท (P/BV ท่ี 0.65x)

 

- Advertisement -