บล.เคจีไอ: 

TMB ผลประกอบการ 2Q64: รายได้เติบโตอ่อนแอลง

Event

กำไรสุทธิของ TMB ใน 2Q64 อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท ลดลง 9%QoQ และ 18%YoY ดีกว่าประมาณการของเรา 24% และดีกว่า consensus 16% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการกันสำรองต่ำเกินคาด ทั้งนี้กำไรสุทธิในงวด 1H64 อยู่ที่ 5.3 พันล้านบาท ลดลง 27% และคิดเป็น 51% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา

lmpact

สินเชื่อขยับเล็กน้อย ในขณะท่ี NIM ยังทรงตัว
สินเชื่อลดลงเล็กน้อย 1.5% QoQ และ 1.8% YoY จากการลดลงของสินเชื่อทุกกลุ่ม โดยทุกกลุ่มมีการชำระคืนหน้ี (สินเชื่อระยะสั้น) เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อธุรกิจ ในขณะเดียวกัน yield สินเช่ือลดลงเล็กน้อยประมาณ -20bps ทั้ง QoQ และ YoY แต่ถูกชดเชยด้วยต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้ NIM ยังทรงตัว QoQ แต่ลดลง 10bps YoY ทั้งนี้ การที่สินเชื่อขยับอยู่ในช่วงแคบๆ เป็นไปตามมุมมองท่ีระมัดระวังของ TTB ต่อการขยายพอร์ตสินเชื่อตั้งแต่ที่ COVID-19 เริ่มระบาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา

รายได้ค่าธรรมเนียมลดลงอย่างมากจากค่าธรรมเนียม AM และ bancassurance

รายได้ค่าธรรมเนียมลดลงอย่างมากถึงจริงๆ 27%QoQ แต่ยังเพิ่มขึ้น 2%YoY ใน 2Q64 โดยเพิ่มข้ึน 5% ในงวด 1H64 ท้ังน้ี รายได้ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวมลดลงมากท่ีสุดถึง 60% QoQ แต่ยังเพิ่มข้ึน 35% YoY (จากฐานที่ต่ำใน 2Q63) ซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมลดลงเกินกว่าที่เราคาดไว้ และบ่งบอกถึงความเสี่ยง ของรายได้ในไตรมาสต่อๆ ไป นอกจากน้ี รายได้ค่าธรรมเนียม bancassurance ยังลดลง 12% QoQ แต่เพิ่มข้ึน 19% YoY ใน 2Q64 และเพิ่มข้ึน 1% ในงวด 1H64 ซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมรวมจาก AM และ bancassurance มักจะคิดเป็นสัดส่วน 75-80% ของรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร

คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับเดิม
หลังจากท่ี NPL พุ่งสูงข้ึนอย่างมากใน 1Q64 แล้ว gross NPL กลับมาทรงตัว QoQ ใน 2Q64 แต่ยังเพิ่มข้ึน 12% YoY ทำให้ธนาคารยังคงรักษาระดับการตั้งสำรองเอาไว้ คิดเป็น credit cost ที่ประมาณ 160bps ใน 1Q64-2Q64 โดยท่ีสัดส่วน NPL coverage ทรงตัวอยู่ที่ 136%

Valuation & Action

ถึงแม้ว่าผลประกอบการใน 1H64 จะคิดเป็น 41% ของประมาณการกำไรปีน้ีของเรา แต่เราคิดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจะลดลงอีกซึ่งทำให้ประมาณการกำไรปี 2564/65 และราคาเป้าหมายของเรามีการปรับลดลง

Risks

NPL เพิ่มข้ึนทำให้ต้องกันสำรองเพิ่ม, NIM ลดล M.

Price as of 20 Jul 2021: 1.00

12M target price (Bt/shr): 1.44

Unchanged/Revised up (down) (%): Unchanged

Upside/downside (%): 44.0

 

- Advertisement -