นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TIDLOR

TIDLOR ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรเป็นโฮลดิ้งส์ พร้อมตั้งบริษัทใหม่ รุกธุรกิจ InsurTech Platform เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านสินเชื่อและนายหน้าประกัน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการหรือการร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันจะช่วยให้สามารถบริหารและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่มีลักษณะต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหาร และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech (InsurTech Platform) อีกด้วย ซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

การดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันที่ผ่านมาของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “ประกันติดโล่” (เดิมชื่อประกันติดล้อ) ถือเป็นเบอร์ 1 ด้านการให้คำปรึกษาและเสนอขายประกันแบบ Face to Face มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 5,000 คน ให้บริการผ่านสาขามากกว่า 1,700 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์ (อารีเกเตอร์) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้นายหน้าประกันอิสระสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการงานขายประกันของตนเองได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังมีแพลตฟอร์มนายหน้าประกันดิจิทัล (heygoody) ที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าประกันรายย่อยที่ต้องการเปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจนายหน้าประกันเกิดขึ้นจากการสร้าง พัฒนา และใช้เทคโนโลยีด้านประกันมามากกว่า 10 ปี เพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน และยังคงเดินหน้าต่อยอด พัฒนาพื้นฐานธุรกิจนายหน้าประกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันที่ 11มิถุนายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นดังกล่าว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlorinvestor.com เพื่อร่วมสร้างการเติบโตให้กลุ่มบริษัทไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com, Facebook Page เงินติดล้อ

- Advertisement -