TMI ประชุมผู้ถือหุ้นปี 67 อนุมัติจ่ายปันผล 0.03บ./หุ้น

ดร.ธนู กุลชล (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท และนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

- Advertisement -