บล.เอเซียพลัส:

ทนแรงเสียดทานได้ดี

คาดการณ์กําไรสุทธิ 2Q64 ลดลง 2%YoY เพราะไม่มีตัวช่วยจากการขายท่ีดินเหมือนปีก่อน แต่กําไรปกติยังเติบโตได้ 6%YoY Key Driver หลักมาจากการเติบโตของยอดขายผ่านลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และโครงการบ้านจัดสรร โดยการปรับ Product Mixed เน้นสินค้า margin สูงและการใช้กำลังการผลิตสูงถึง 90% ช่วยให้เกิดความประหยัดต่อขนาด หนุนอัตรากําไร แนวโน้มกําไร 2H64 ชะลอตัวตามฤดูกาลซ้ำเติมด้วยคําสั่งล็อกดาวน์หลายกิจกรรม

แม้เผชิญสารพัดปัจจัยลบ แต่ DRT ยังทํากําไรเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งการลดทุนโดยตัดหุ้นซื้อคืนออกไป 93 ล้านหุ้น ช่วยให้ DRT มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น ภายใต้ภาวะดอกเบี้ยต่ำ หุ้นปันผลถือเป็นทางเลือกการลงทุนท่ีน่าสนใจ ประเมิน FV วิธี DDM ราคาเหมาะสม 8.10 บาท

แนวโน้มกําไรปกติ 2Q64 ยังเติบโตได้ ด้วยแรงหนุนจากยอดขายที่เติบโตทุกช่องทาง

คาดการณ์กําไรปกติงวด 2Q64 เท่ากับ 178 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 6%YoY จากการเติบโตของยอดขายทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทาง modern trade และลูกค้าโครงการที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า 10%YoY ขณะท่ีอัตรากําไรยังทรงตัวระดับสูงแม้เผชิญแรงกดดันจาก ต้นทุนเยื่อกระดาษและใยหินท่ีสูงขึ้น แต่ชดเชยได้จากการปรับ Product Mixed เน้น สินค้า High margin มากข้ึน และความประหยัดต่อขนาดจากการใช้กําลังการผลิตสูงถึง 90% โดย EPS งวด 1H64 ท่ีคาดว่าจะทําได้ 0.44 บาท ประเมินปันผลไว้ที่ 0.22 บาท/หุ้น

แนวโน้มกําไร 2H64 ชะลอตัวตามฤดูกาล แต่ภาพรวมกําไรท้ังปีน่าจะยังเติบโต YoY

แนวโน้มกําไร 2H64 ชะลอตัวตามฤดูกาล ซ้ำเติมด้วยคําส่ังล็อกดาวน์ท่ีกระทบต่อกิจกรรมการก่อสร้างและการทําธุรกิจของร้าน Modern Trade ในช่วง 3Q64 ขณะที่ต้นทุนเยื่อกระดาษที่ปรับตัวข้ึนต่อเนื่อง จะเร่ิมส่งผลกระทบต่อ margin อย่างไรก็ตามความสามารถ ในการปรับ product mix ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เชื่อว่า DRT จะยังรักษา Gross margin ได้ในกรอบ 27-29% ตามเป้าหมายที่บริษัทสื่อสารไว้กับนักลงทุน

ยังเป็นตัวเลือกการลงทุนท่ีดีในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

แม้เผชิญสารพัดปัจจัยลบ แต่ DRT ยังทํากําไรเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งการลดทุนโดยตัดหุ้นท่ีซื้อคืนออกไป 93 ล้านหุ้น ช่วยให้ DRT มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น ภายใต้ภาวะดอกเบี้ยต่ำ หุ้นปันผลถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ประเมิน FV วิธี DDM ราคาเหมาะสม 8.10 บาท พร้อมคาดหวัง Dividend Yield ปีน้ี 6.21% แนะนํา ซื้อ

ประเด็นความเสี่ยง

  1. lockdown เป็นวงกว้างมากกว่า 13 จังหวัด หรือการกระจายวัคซีนยังล่าช้า จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อลงทุน    ภาคอสังหาฯ และกดดันการเติบโตของยอดขายในปี 2564
  2. ความเสี่ยงจากการออกมาตรการควบคุมการใช้แร่ใยหินของ ภาครัฐซึ่งอาจกระทบต่อยอดขายสินค้าในกลุ่มกระเบื้องหลังคาของ DRT ท่ีปัจจุบันมีสัดส่วนสินค้าท่ีมีใยหินประมาณ 30% ของ ยอดขายท้ังหมด

แนะนํา : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท) 7.25

ราคาเป้าหมาย (บาท) 8.10

Upside (%) 11.73

Dividend Yield (%) 6.21

 

 

- Advertisement -